Aan de slag

De tekst op deze pagina en de rubrieken hierboven dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra). Deze blijft ter informatie beschikbaar.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is vanaf 1 januari 2020 in werking getreden. Voor die tijd moesten overheidswerkgevers zich op de wet voorbereiden. Wat u als werkgever nog moet oppakken, vindt u in de rubrieken hierboven. Wat uw werkgeversorganisatie regelt en wat u van anderen kunt verwachten, leest u hieronder.

> Bekijk hier welke consequenties de Wnra voor uw organisatie heeft. 
 

De Wnra trekt de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk met die van werknemers in de private sector. Het feit dat werken voor de overheid bijzondere eisen aan de ambtenaar stelt, is niet veranderd. Daaromis er voor een grote groep ambtenaren een nieuwe Ambtenarenwet gekomen waarin die specifieke kaders worden opgenomen.

De belangrijkste veranderingen door de Wnra zijn:

  • de eenzijdige aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst;
  • publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s);
  • geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter.

Omdat het gaat om een systeemwijziging - van publiekrecht naar privaatrecht - moest voor het van kracht worden van de Wnra veel wetgeving worden aangepast door de Rijksoverheid. In totaal gaat het om ongeveer honderd wetten en daarnaast om algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Hier hoeft u als overheidswerkgever niets mee te doen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de Wnra?

Het is raadzaam om te bepalen wie er binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de verschillende onderdelen van de Wnra. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de overgang naar het civiele recht goed te regisseren. Bekijk ook de onderwerpen bovenaan deze pagina om te zien wat u zelf kunt doen. Hieronder staat wat u kunt verwachten van uw werkgeversorganisatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?

  • Het opstellen van teksten voor de invoerings- en aanpassingswetgeving. 
  • Overleg met de werkgeversorganisaties en centrales organiseren en zo informeren, kennis delen en samen optrekken.
  • De Tweede Kamer informeren over de voortgang van de implementatie Wnra.
  • Overheidswerkgevers informeren via www.wnra.nl.

Wat doet uw werkgeversorganisatie al?

Uw werkgeversorganisatie zal werkgevers binnen de sector betrekken bij de wijze van implementeren en faciliteren en informeren over:

  • de verschillende aspecten bij de implementatie van de Wnra;
  • de stappen die de werkgeversorganisatie zet en die de afzonderlijke werkgevers moeten zetten;
  • het beschikbaar maken van voorzieningen zoals voorlichting en opleiding, handreikingen en modellen voor uiteenlopende onderwerpen.

Wilt u weten wat uw eigen werkgeversorganisatie regelt in de voorbereiding op de Wnra? Bekijk de pagina Wat doet uw werkgeversorganisatie al?