Inventariseren eigen regelgeving

Overheidswerkgevers kunnen nu al de eigen regelgeving in kaart brengen als voorbereiding op de overgang naar het civiele arbeidsrecht. Waar moet u aan denken bij het inventariseren van uw eigen regelgeving?

Het is overheidswerkgevers aan te raden om de eigen (of lokale) regelgeving ruim voor de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te bekijken. Welke regelingen zijn binnen de eigen organisatie van toepassing en liggen niet sectoraal vast? En moeten en mogen deze naast de sectorale cao blijven bestaan, of niet? Dat betekent ook dat alle rechtspositieregelingen bekeken moeten worden. Alle Algemeen verbindende voorschriften (AVV’s) die zijn gebaseerd op de oude Ambtenarenwet uit 1929 vervallen vanaf het moment dat de Wnra in werking treedt.

Naast arbeidsvoorwaarden bevatten AVV’s van individuele werkgevers vaak ook regels en richtlijnen over de toepassing daarvan. Deze regels en richtlijnen behoren tot het HR- of P&O-beleid van de organisatie, zoals het verzuimbeleid, regels rond het opnemen van verlof et cetera. Deze beleidsmatige onderdelen van AVV’s hoeven niet altijd te vervallen, en kunnen bijvoorbeeld worden ondergebracht in een personeelshandboek of personeelsgids. Hoewel pas echt bepaald kan worden wat vervalt of wat moet blijven als er een uitonderhandelde cao is, kunnen overheidswerkgevers al wel een eerste screening maken van de huidige regelgeving. Er kan dus al het nodige voorwerk worden gedaan, waardoor u later sneller actie kunt ondernemen.

Meer weten?

Uw eigen werkgeversorganisatie kan u vertellen wat er van u als werkgever verwacht wordt in de voorbereidingen. Dit wordt nu voorbereid vanuit de werkgeversorganisaties en vervolgens afgestemd met de werkgevers. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.