24 januari Bijeenkomst voor zbo's: Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Den Haag

Deze bijeenkomst voor zbo's gaat over de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Laat je zittend personeel wel of geen handtekening zetten op de arbeidsovereenkomst? Dat is relevant voor zbo's met een eigen rechtspositieregeling en zbo's die onder artikel 15 van de Kaderwet zbo's vallen (en Sector Rijk volgen).

Twee voorbeelden uit de praktijk

De sector Rijk en de (pas opgerichte) Vereniging Werken voor Waterschappen lichten hun keuze toe en vertellen meer over hoe zij daar in de praktijk invulling aan (gaan) geven. De sector Rijk heeft er voor gekozen om een informatieve brief te sturen, de Vereniging Werken voor Waterschappen laat hun organisaties zelf kiezen. Zij ondersteunt hen bij het maken van een goed geïnformeerde keuze voor brief of arbeidsovereenkomst.

Voor welke zbo's is dit relevant?

De bijeenkomst is bedoeld voor zbo's die nog een keuze moeten maken. Zbo's met een eigen rechtspositieregeling zijn: Zbo’s met eigen rechtspositieregeling: Kadaster, Waarderingskamer (WK), Luchtverkeersleiding Nederland en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Zbo’s die onder artikel 15 Kaderwet zbo’s vallen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK), Autoriteit Persoonsgegevens, Bureau Financieel Toezicht (BFT), Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM), Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Kansspelautoriteit (Ksa), Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) Onderzoeksraad voor veiligheid, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Staatsbosbeheer, Bureau Architectenregister (SBA), Commissariaat voor de Media (CvdM), Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), Zorginstituut Nederland (ZIN), ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw) en CAK.

Let op: dit is een besloten evenement, de betreffende zbo's zijn persoonlijk benaderd. Toch meer weten over de mogelijkheden om deel te nemen? Neem contact op.