13 mei Zbo-bijeenkomst over de Rijkscao

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Babylon Hotel Den Haag | Bezuidenhoutseweg 53 | 2594 AC Den Haag

Deze nieuwe zbo-bijeenkomst richt zich specifiek op de cao. Wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking treedt, bepaalt de Rijkscao de arbeidsvoorwaarden van Rijksambtenaren. Is uw organisatie een zbo, dan gaat deze de Rijkscao ook toepassen. Deze bijeenkomst biedt meer informatie over de cao en bepalingen over integriteit.

Is deze bijeenkomst iets voor u?

De middag is vooral interessant voor publiekrechtelijke zbo’s met eigen rechtspersoonlijkheid die na inwerkingtreding van de Wnra de Rijkscao gaan toepassen (zie de cursieve organisaties hieronder). Behoort u tot een van de organisaties, dan kunt u deze bijeenkomst gebruiken om geïnformeerd te worden over de schrijffase van de Rijkscao. Tijdens de bijeenkomst geven we tevens een toelichting op de bepalingen uit de Ambtenarenwet 2017 met betrekking tot integriteit.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel, Autoriteit Persoonsgegevens, Bureau Financieel  Toezicht, Commissie schadefonds geweldsmisdrijven, Instituut Fysieke Veiligheid, Kansspelautoriteit, Landelijk Bureau Inning  Onderhoudsbijdragen, Onderzoeksraad voor Veiligheid, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bureau Architectenregister, Commissariaat voor de Media, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen, CAK, CIZ, Airport Coordination Netherlands.

Programma en aanmelding

  • Stand van zaken wetgeving
  • Rijkscao op hoofdlijnen
  • Integriteit: Ambtenarenwet 2017, eed en belofte, gedragscode, en meer
  • Vragen / discussie aan tafels
  • Afsluiting en borrel

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via postbuswnra@minbzk.nl.