Let op: veranderingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Bent u van plan om een medewerker te ontslaan omdat hij/zij langdurig arbeidsongeschikt is? Als werkgever moet u na de invoering van de Wnra voor het ontslag toestemming vragen aan het UWV. Bereid u nu alvast voor op de veranderingen met onderstaande informatie.

Verandering van termijnen

Bij het aanvragen van een ontslagvergunning gelden nieuwe of andere termijnen dan nu het geval is bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid:

  • De ontslagvergunning is 4 weken geldig. Binnen 4 weken zal de arbeidsovereenkomst dus opgezegd moeten worden.
  • De opzegtermijn zal 1 tot 4 maanden zijn. Dit is afhankelijk van de duur van het dienstverband.
  • Een medewerker kan het ontslag binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter aanvechten.

Houd rekening met de doorlooptermijnen van het UWV. Het UWV handelt een complete ontslagaanvraag over het algemeen binnen 4 weken af. Als een extra ronde van hoor en wederhoor of een arbeidsmedisch advies nodig is, zal de procedure langer duren. U kunt de tijd waarbinnen het UWV de ontslagaanvraag afhandelt, van de opzegtermijn aftrekken.

Let er wel op dat u na ontvangst van de vergunning nog moet opzeggen en dat de opzegtermijn nooit korter dan één maand kan zijn.

Hoe werkt de preventieve ontslagtoets?

Op de website van het UWV kunt u de ontslagvergunning via een formulier aanvragen. In het formulier wordt om de volgende gegevens gevraagd:

  • Gegevens over u als werkgever
  • Gegevens over de werknemer
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid en herplaatsing (zie hieronder)
  • Opzegverbod (zie hieronder)

Geen gedeeltelijk ontslag

Anders dan u tot nu toe wellicht gewend bent is het niet mogelijk om een langdurig ongeschikte medewerker gedeeltelijk te ontslaan omdat UWV alleen een ontslagvergunning voor volledig ontslag verleent. Een medewerker kan alleen minder uren gaan werken als u en de medewerker dat samen overeenkomen.

Langdurige arbeidsongeschiktheid en herplaatsing

U zult bij UWV aan de hand van een recent advies van de Arbodienst/bedrijfsarts aannemelijk moeten maken dat uw medewerker door ziekte of gebreken al minimaal 2 jaar zijn werk niet meer kan verrichten en dat herstel binnen 26 weken niet te verwachten is. Ook zult u aannemelijk moeten maken dat de werknemer binnen een redelijke termijn niet meer kan worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing. Daarbij moet u ook kijken naar de arbeidsplaatsen die worden ingevuld door bijvoorbeeld uitzendkrachten, zzp’ers of medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deze arbeidsplaatsen moeten meegenomen worden bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is.

Regels over het opzegverbod

Het UWV vraagt ook naar opzegverboden. In sommige gevallen mag u de medewerker namelijk (nog) niet ontslaan. Bijvoorbeeld:

  • op het moment dat uw medewerker nog geen twee jaar ziek is;
  • gedurende de tijd dat uw medewerker zwanger is of bevallingsverlof geniet;
  • op het moment dat uw medewerker lid is van een Ondernemingsraad.

Mocht een opzegverbod gelden, dan zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen.

Niet eens met UWV?

Krijgt u geen ontslagvergunning van UWV en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 2 maanden een procedure starten bij de kantonrechter. In sommige gevallen kunt u bij het UWV ook een nieuwe ontslagaanvraag indienen. Dit kan alleen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn.

Meer informatie?

Het bovengenoemde zet de ontslagprocedure na langdurige arbeidsongeschiktheid slechts op hoofdlijnen uiteen. Het UWV heeft een Handleiding ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opgesteld waarin u aanvullende informatie kunt vinden.

Medewerkers p&o van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen meer informatie krijgen op de regio-bijeenkomsten die IPO, VNG en de Unie van Waterschappen in het najaar samen met het UWV organiseren om u verder te informeren. Voor de medewerkers p&o bij het Rijk wordt de informatievoorziening over de ontslagprocedure na langdurige ongeschiktheid verzorgd door het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van deze website. Zo krijgt u al het nieuws over Wnra in uw mailbox.