Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Vandaag is de ministerraad, op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wnra. Daarmee loopt het wetgevingstraject om te komen tot inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020 op schema.

De wetsvoorstellen worden voor advies aangeboden aan de Raad van State. Het gaat om technische wijzigingen die onder andere nodig zijn vanwege het veranderde begrip 'ambtenaar' in de wetten van verschillende ministeries. Ook worden er voorzieningen getroffen voor de groepen die uitgezonderd worden van de Wnra, om te voorkomen dat er gaten vallen in hun rechtspositie als de huidige Ambtenarenwet vervalt. Dat gaat dan onder meer om personeel bij politie en defensie, rechterlijke ambtenaren en politieke ambtsdragers.

De wetsvoorstellen worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Op deze website vindt u meer informatie over de Wnra.

Stand van zaken Wnra - november 2018