Omgaan met geschillen: hoe doet de sector Rijk dat?

Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar eigen werkgever. Wel maken sommige werkgevers afspraken met de vakbonden over een voorziening die de bezwarenprocedure vervangt. De sector Rijk richt bijvoorbeeld een onafhankelijk geschillenloket in.

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst geldt na de invoering van de Wnra het privaatrecht. Het private procesrecht kent geen bezwaarprocedures, maar werknemers in het bedrijfsleven hebben soms wel een ‘recht van bezwaar’ in de vorm van een geschillenregeling.

Ook voor overheidswerkgevers is het mogelijk dat er op sector- of organisatieniveau geschillenprocedures of -commissies worden ingericht. Daar kunnen dan geschillen worden voorgelegd. Lees meer op de pagina procesrecht, bezwaar en beroep.

Voorbeeld: geschillenloket van de sector Rijk

De sector Rijk en de bonden vinden het belangrijk dat iedereen zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. Op 13 juli 2018 hebben de vakbonden en de minister van BZK een akkoord gesloten, en een van de afspraken daarin is dat er een onafhankelijk geschillenloket wordt ingericht, zodra de Wnra in werking treedt. Het geschillenloket gaat medewerkers en leidinggevende bijstaan in het vinden van een oplossing via bemiddeling en advisering. Zo kan er bij een verschil van mening tussen een medewerker en werkgever een oplossing worden gezocht in een vroeg stadium en kan zo mogelijk de gang naar de rechter worden voorkomen. Onenigheid hoeft op die manier niet tot juridische procedures te leiden.

Lukt het niet een geschil op die manier op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter. Benieuwd naar de rest van het akkoord? Lees de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020), de afspraken over de implementatie van de Wnra zijn opgenomen in paragraaf 6.