Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving gestart

Om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te kunnen invoeren en uitvoeren, moeten veel wetten worden aangepast. De invoerings- en aanpassingswetgeving is technisch van aard en bevat de benodigde aanpassingen in de wetten van alle ministeries.

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is inmiddels in internetconsultatie gebracht. Voor de onderwijssectoren is een apart wetsvoorstel in consultatie gegaan voor wijziging van wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. U kunt op beide wetsvoorstellen vanaf 29 januari tot 12 maart 2018 reageren via www.internetconsultatie.nl.

Hoofdlijnen van de aanpassingswetgeving

De wetgevingsoperatie is technisch van aard. Dit betekent dat er geen beleidsinhoudelijke aanpassingen worden gedaan, tenzij dat noodzakelijk is om de uitvoering van de Wnra mogelijk te maken. Zo worden bestaande bevoegdheidsverdelingen ten aanzien van het personeel zoveel mogelijk gecontinueerd en wordt daar in wetgeving een bij het privaatrecht passende vorm voor geregeld.

De hoofdlijnen van de wetswijzigingen hebben betrekking op de volgende drie punten:

Wat ging vooraf?

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in het Staatsblad bekendgemaakt. Daarmee kreeg het initiatiefvoorstel van CDA en D66 de kracht van wet. De regering treft momenteel de voorbereidingen die nodig zijn om deze initiatiefwet in te voeren, en de internetconsultatie is daar een volgende stap in. Onder Wetgeving leest u daarover meer.

Adviesaanvraag Raad van State

Na verwerking van de uitkomsten van de internetconsultatie, worden de voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving naar de Afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2018. De Afdeling advisering is de laatste adviseur van de regering over wetsvoorstellen. Zij beoordeelt de voorstellen onder andere op juridische kwaliteit, of het in overeenstemming is met de Grondwet en internationale verdragen, en op uitvoerbaarheid. Dit advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar.

Vervolgens reageert de regering in een grondig rapport op het advies van de Afdeling. In dit stuk wordt ook beschreven wat er in de wetsvoorstellen (en in de toelichtingen daarbij) is veranderd door dit advies. De (gewijzigde) wetsvoorstellen zullen daarna naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer gaan, waarna de wetten en regelingen door de Koning en de minister worden ondertekend en in het Staatsblad worden gepubliceerd. De planning is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020.

Veranderingen in de onderwijssectoren

In het aparte wetsvoorstel voor de onderwijssectoren wordt de Wnra voor de onderwijssectoren geïmplementeerd. Het raakt alleen die onderwijssectoren die naast bijzondere scholen en instellingen ook openbare scholen en instellingen kennen. Het betreft primair onderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra (UMC’s). Met de invoering van de Wnra gaat voor alle openbare scholen en instellingen in deze sectoren het private arbeidsrecht gelden. Dit gold al voor de bijzondere scholen en instellingen. Met dit wetsvoorstel wordt daarom bereikt dat binnen de onderwijssectoren voortaan één arbeidsrechtelijk regime zal gaan gelden voor al het personeel.

Het wetsvoorstel wijzigt de Ambtenarenwet 2017 in die zin, dat het gehele personeel dat werkzaam is aan openbare instellingen in de onderwijssectoren, niet langer onder de Ambtenarenwet 2017 valt. Daartoe wordt het begrip overheidswerkgever aangepast: voorgesteld wordt om te bepalen dat openbare scholen en instellingen geen overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 worden.

Aanpassing lagere regelgeving

Naast deze wetten moet ook lagere regelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen) worden aangepast. Hieraan werken wetgevingsjuristen van de ministeries de komende tijd. Daarnaast dient u als overheidswerkgever zelf zorg te dragen voor eventuele aanpassingen van algemeen verbindende voorschriften, indien u die heeft vastgesteld. Mogelijk kunnen uw juristen daarbij gebruik maken van de informatie op deze pagina. Dit moet voor 1 januari 2020 gebeuren.