Aanpassingswetsvoorstellen Wnra ingediend bij Tweede Kamer

De voorstellen voor de aanpassingwetgeving Wnra zijn ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetgevingstraject, dat erop gericht is om de Wnra op 1 januari 2020 in te voeren, loopt daarmee voor op schema.

Voor de zomer van 2018 werden de wetsvoorstellen, die nodig zijn om invoering en uitvoering van de Wnra mogelijk te maken, voor advies aangeboden aan de Raad van State. Deze heeft inmiddels advies uitgebracht en had geen opmerkingen bij de voorstellen. De Raad heeft de regering geadviseerd de voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen. Dat is nu gebeurd; u kunt de ingediende wetsvoorstellen vinden op de website van de Tweede Kamer.

Onderwijs los geregeld van de Ambtenarenwet 2017

De Raad van State heeft ook advies uitgebracht over een apart wetsvoorstel wat specifiek gaat over de onderwijssectoren. Dat wetsvoorstel heeft het doel om de Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing te laten zijn voor de onderwijssectoren. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is op 22 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

Update oktober 2019:
Dit wetsvoorstel is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO geen overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 september 2019 aangenomen.

Verslag internetconsultatie

Van 29 januari tot en met 12 maart 2018 is een conceptversie van het wetsvoorstel ‘Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren’ openbaar gemaakt in een internetconsultatie. Het doel daarvan was om betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op voorgenomen wetswijzigingen. In het verslag van deze internetconsultatie en in paragraaf 9.14 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, vindt u een samenvatting van de ingezonden reacties en waartoe die hebben geleid.

Update maart 2019: behandeling in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra eerst schriftelijk behandeld in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De commissie heeft op 14 december 2018 het verslag uitgebracht. De leden van de fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben inbreng voor het verslag geleverd.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 maart 2019 de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota naar aanleiding van het verslag reageert de regering op de vragen van de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 21 maart 2019 besloten om het wetsvoorstel aan te melden voor de plenaire behandeling. Op 25 maart 2019 heeft de Minister van BZK een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.  Op 28 maart 2019 aanvaardde de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra als hamerstuk . Over dit wetsvoorstel is in de Tweede Kamer geen mondeling debat gevoerd en er zijn ook geen amendementen of moties ingediend.

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. Lees op Rijksoverheid.nl over hoe een wet tot stand komt.