Aanpassingswetsvoorstellen Wnra ingediend bij Tweede Kamer

De voorstellen voor de aanpassingwetgeving Wnra zijn ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetgevingstraject, dat erop gericht is om de Wnra op 1 januari 2020 in te voeren, loopt daarmee voor op schema.

Voor de zomer van 2018 werden de wetsvoorstellen, die nodig zijn om invoering en uitvoering van de Wnra mogelijk te maken, voor advies aangeboden aan de Raad van State. Deze heeft inmiddels advies uitgebracht en had geen opmerkingen bij de voorstellen. De Raad heeft de regering geadviseerd de voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen. Dat is nu gebeurd; u kunt de ingediende wetsvoorstellen vinden op de website van de Tweede Kamer.

Onderwijs los geregeld van de Ambtenarenwet 2017

De Raad van State heeft ook advies uitgebracht over een apart wetsvoorstel wat specifiek gaat over de onderwijssectoren. Dat wetsvoorstel heeft het doel om de Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing te laten zijn voor de onderwijssectoren. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer.

Verslag internetconsultatie

Van 29 januari tot en met 12 maart 2018 is een conceptversie van het wetsvoorstel ‘Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren’ openbaar gemaakt in een internetconsultatie. Het doel daarvan was om betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op voorgenomen wetswijzigingen. In het verslag van deze internetconsultatie en in paragraaf 9.14 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, vindt u een samenvatting van de ingezonden reacties en waartoe die hebben geleid.

Stand van zaken Wnra - november 2018