IPO en Rijk delen hulpmiddelen bij het schrijven van een personeelshandboek

In voorbereiding op de Wnra wilt u mogelijk een personeelshandboek maken. Maar wat zet u daarin en hoe pakt u  het aan? Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de sector Rijk maakten een stappenplan en een schrijfwijzer, die nu bij praktijkvoorbeelden te vinden zijn.

Een personeelshandboek is een apart document, maar kan als u dat zo regelt onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Dat is niet verplicht. In een personeelshandboek staan alle regelingen (of een toelichting hierop) vanuit de cao, organisatie, ‘huisregels’ en eventueel relevante regelingen. Ook kunnen hier algemene afwijkende afspraken in staan die voor de hele organisatie gelden. Het IPO en het Rijk bieden organisaties in hun sector hulp bij het schrijven van hun personeelshandboek.

Een stappenplan voor een provinciaal personeelshandboek

Voordat de Wnra ingaat, is het zaak dat werkgevers hun lokale regelingen in kaart brengen, en eventueel omzetten in een personeelshandboek. In deze handreiking van het IPO staat een praktisch stappenplan met een voorbeeld-inhoudsopgave van zo’n handboek, een voorbeeld schrijfwijzer en diverse tips over bijvoorbeeld lokale en cao-regelingen en het informeren van OR en vakbonden. Aangeraden wordt om het handboek voor de zomer vast te leggen.

Het aangeraden stappenplan (p. 8 in de handreiking).

Personeelsreglementen schrijven: inhoud, schrijfstijl en stappen

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksoverheid (Knrr) publiceerde een schrijfwijzer voor het maken van personeelsreglementen. Hierin is het hele schrijfproces meegenomen: van voorbereiding en teamsamenstelling tot tips voor stijl en formulering. Zo staan er afwegingen en stappen vermeld om te helpen bij de selectie van regelingen voor het personeelshandboek/-reglement. Ook vindt u er bijvoorbeeld een lijst met formuleringen die veranderen met de Wnra-overgang: ‘bevoegd gezag’ wordt bijvoorbeeld ‘werkgever’ en ‘tegemoetkoming’ wordt ‘vergoeding’. Ook zit er een bijlage met formats bij de schrijfwijzer. Daarin staan:

  • een overzichtsformat voor om te zetten regelingen;
  • een format-voortgangsdocument voor om te zetten decentrale regelingen;
  • een format voor ‘was-wordt’-tabellen: welke regeling die ‘was’ ‘wordt’ welke nieuwe bepaling?

Download de toolkit