Inventarisatie formulieren ambtseed en –belofte afgerond

Als overheidswerkgever bent u verplicht uw ambtenaren een eed of belofte te laten afleggen. Ambtenaren op hun beurt zijn verplicht de eed of belofte af te leggen. In dit nieuwsbericht leest u meer over de eed of belofte ná ingang van de Wnra en welke voorbereidingen hiervoor momenteel worden getroffen.

Ambtenaar legt de ambtseed af

De Ambtenarenwet 2017 regelt in artikel 7 dat er op centraal niveau een algemene maatregel van bestuur komt, waarin de formulieren (teksten) voor het afleggen van de eed of belofte zijn vastgelegd. Er is ruimte voor verschillende varianten van teksten en ook kan de formulering van de eed of belofte voor verschillende functies verschillend zijn. Op dit moment is deze algemene maatregel van bestuur in voorbereiding. In de algemene maatregel van bestuur zal ook plaats zijn voor een eed of belofte in de Friese taal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is medio 2018 een inventarisatie gestart om te bezien welke formulieren op dit moment gebruikt worden. Ook is aan de nieuwe overheidswerkgevers gevraagd of zij een eigen tekst willen gebruiken voor het afnemen van de eed of belofte als zij op 1 januari 2020 overheidswerkgever worden. 

Deze inventarisatie is inmiddels afgerond en de ontvangen formulieren worden in een bijlage opgenomen bij de algemene maatregel van bestuur, het “Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017”. Een overheidswerkgever moet straks bij het afnemen van de eed of belofte een formulier gebruiken dat in de bijlage is opgenomen. Wel kan hij in beginsel kiezen uit alle formulieren die in de bijlage staan. Het gekozen formulier moet natuurlijk wel passend zijn bij de functie van de ambtenaar. Zo komt een formulier dat is toegespitst op een specifieke functie (zoals die van honorair consulair ambtenaar of leerplichtambtenaar) niet in aanmerking voor een ambtenaar die niet in die functie werkzaam is.

Kleine wijziging aangebracht

De Wnra zorgt voor een stelselwijziging. Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de eenzijdige aanstelling vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst. In de huidige formulieren voor het afleggen van de eed of belofte komt in veel gevallen nog de term “aanstelling” voor (vaak een verklaring dat betrokkene niets onoorbaars heeft gedaan voor het verkrijgen van zijn aanstelling). De term “aanstelling” kan na de inwerkingtreding van de Wnra niet meer worden gebruikt. Daarom is er een kleine wijziging aangebracht bij de formulieren die in de bijlage worden opgenomen. Waar in de formulieren de term “aanstelling” voorkomt, zal die vervangen worden door “dienstverband”. 

Internetconsultatie over het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 binnenkort van start

Naar verwachting gaat de internetconsultatie over het ontwerp voor het "Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017" rond de tweede helft van april 2019 van start. In dit Uitvoeringsbesluit worden enkele onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017 nader uitgewerkt. Naast het vaststellen van formulieren voor de eed of belofte, betreft dat onder andere:

  • Onbezoldigde functies: sommige mensen hebben een functie waarvoor zij geen loon ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan honoraire consulaire ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Zij kunnen alleen ambtenaar in de zin van de nieuwe wet blijven als hun functie wordt aangewezen. Dat gebeurt in het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
  • Aangewezen functies waarvoor een koninklijk besluit nodig is: ter uitwerking van artikel 13a van de Ambtenarenwet 2017, worden in het Uitvoeringsbesluit functies aangewezen waarvoor een voorbereidend koninklijk besluit nodig is voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt onder andere voor de functie van het hoofd van een permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij een internationale organisatie.

Internetconsultatie in het kort

Op de website www.internetconsultatie.nl vindt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Door internetconsultatie kan iedereen niet alleen informatie vinden over wetgeving in voorbereiding; mensen, bedrijven en instellingen kunnen ook suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. De reacties worden benut om de wetsvoorstellen te verbeteren.

Het resultaat van de consultatie en de verwerking van de reacties in het conceptvoorstel worden in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website internetconsultatie.nl. Dat gebeurt nadat de ministerraad het voorstel voor een wet of een algemene maatregel van bestuur heeft goedgekeurd.