Snelle ontwikkelingen in wetgevingsproces Aanpassingswet Wnra

Op 6 maart 2019 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ‘nota naar aanleiding van het verslag’ en een ‘nota van wijziging’ van het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 21 maart 2019 heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel aan te melden voor de plenaire behandeling. Op 26 maart 2019 stuurde de Minister van BZK een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer. Op 28 maart heeft de Tweede Kamer vervolgens het wetsvoorstel als hamerstuk aanvaard. Daarna ging het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.

handelingskamer

Wat ging vooraf?

Update juni 2019: de Eerste Kamer heeft de Aanpassingswet inmiddels aangenomen en de wet is op 16 mei gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 173). In dit artikel leest u de voortgang vanaf moment van schrijven (maart 2019) tot aan bekrachtiging door de Koning (april 2019).

Vanaf 6 november 2018 is het wetsvoorstel voor de Aanpassingswet Wnra in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat wetswijzigingen die nodig zijn om de Wnra in te voeren. Het gaat om wijziging van zo’n 80 wetten van verschillende ministeries.

In de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel eerst schriftelijk behandeld in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Deze commissie heeft op 14 december 2018 haar verslag uitgebracht. De leden van de fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben inbreng voor het verslag geleverd. In het verslag hebben de Kamerleden allerlei vragen over het wetsvoorstel aan de regering gesteld.

Lees hier de volledige inbreng van de Tweede Kamerfracties in het verslag.

Nota naar aanleiding van het verslag

In de nota naar aanleiding van het verslag van 6 maart 2019 reageert de Minister van BZK op de gestelde vragen van de leden van de verschillende fracties (VVD, CDA en D66). In deze nota beantwoordt de minister de vragen over onder andere:

  • de stand van zaken van de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren;
  • de verhouding tussen de bedoeling van de initiatiefnemers van de Wnra en het uitgangspunt dat organen dezelfde zeggenschap houden over het eigen personeel;
  • het meetellen van de jaren van publiekrechtelijke aanstelling voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding en het recht op bovenwettelijke uitkeringen;
  • de reikwijdte van het (nieuwe) ambtenarenbegrip en de wijze waarop in de wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 en het Wetboek van Strafrecht daarmee is omgegaan;
  • de noodzaak van behoud van betrokkenheid van de Koning bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met bepaalde ambtenaren en hun ontslag;
  • het handhaven van de hoofdregel dat voor het personeel van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren gelden (artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen);
  • de positie van de veiligheidsregio’s, in het bijzonder de positie van brandweervrijwilligers.

Nota van wijziging

Mede naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is het wetsvoorstel voor de Aanpassingswet Wnra nog aangepast. Het gaat vooral om redactionele en technische wijzigingen. Deze zijn opgenomen in een ‘nota van wijziging’.

Het verslag heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra op drie punten. De belangrijkste wijziging is de zekerstelling dat ook eerdere aanstellingen bij dezelfde werkgever meetellen bij bijvoorbeeld de vaststelling van de transitievergoeding en de ketenregeling (onderdeel E, onder 1, subonderdeel b, van de nota van wijziging).

Daarnaast zijn vooral deze wijzigingen van belang:

  • ambtenaren krijgen dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als werknemers bij overgang van onderneming (artikel 7:662 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; onderdeel E, onder 3, van de nota van wijziging);
  • aanpassing van de Wet algemene regels herindeling omdat ook herindelingen onder het bereik van afdeling 8 van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek komen te vallen (onderdeel C van de nota van wijziging).

De precieze wijzigingen en een toelichting daarbij kunt u nalezen in de nota van wijziging.

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

In een procedurevergadering op 21 maart 2019 besloot de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra aan te melden voor plenaire behandeling. Ook besloot de commissie om de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging daarbij te betrekken.

Tweede nota van wijziging

Op 25 maart 2019 stuurde de Minister van BZK nog een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer. Deze nota bevat een taalkundige verbetering, een aanvulling in de Politiewet 2012 en een uitbreiding van de overgangsbepaling in het wetsvoorstel voor veiligheidsregio’s.

Aanvaarding wetsvoorstel Tweede Kamer

In de plenaire vergadering van 28 maart 2019 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra (inclusief de twee nota’s van wijziging) als hamerstuk aanvaard.

Behandeling in Eerste Kamer

Het wetsvoorstel is vanaf 28 maart 2019 in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ). De leden van deze Eerste Kamercommissie kunnen uiterlijk op 9 april 2019 kenbaar maken dat zij een schriftelijke voorbereiding wensen. Als dit niet gebeurt, zal de commissie een zogenaamd blanco eindverslag uitbrengen. In dat geval zal de Eerste Kamer waarschijnlijk op 16 april 2019 het wetsvoorstel ook als hamerstuk aanvaarden. (update mei: dit is inmiddels gebeurd)

Infographic voortgang wetsproces

In de onderstaande infographic ziet u de voortgang van het wetsproces. De aanpassingswet is inmiddels op 16 april 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en op 17 april door de Koning bekrachtigd. Op 16 mei 2019 is de Aanpassingswet Wnra gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 173) Deze zal tegelijkertijd met de Wnra van kracht worden (waarschijnlijk per 1 januari 2020).