Disciplinaire maatregelen ná de Wnra: hoe zit het?

In het ambtenarenrecht kennen we disciplinaire maatregelen. Als een ambtenaar zich schuldig maakt aan plichtsverzuim kan de werkgever een disciplinaire straf opleggen zoals een berisping, schorsing of zelfs ontslag. Dit ambtenarentuchtrecht vervalt als de Wnra van kracht wordt. Maar wat komt daarvoor in de plaats?

De mogelijke disciplinaire maatregelen volgens het ambtenarentuchtrecht zijn terug te vinden in alle rechtspositieregelingen. Na invoering van de Wnra keren de disciplinaire maatregelen bij de meeste sectoren in minder uitgebreide vorm terug. Dit komt aan de ene kant doordat de nieuwe maatregelen niet in strijd mogen zijn met het private arbeidsrecht. Aan de andere kant kan de overgang naar het private arbeidsrecht de -in veel gevallen- ingewikkelde regelingen enigszins versimpelen.

Geen disciplinaire maatregelen in de cao Provincies en Gemeenten

Wist u dat er in de cao van de sector Gemeenten en de sector Provincies geen disciplinaire straffen zijn opgenomen? Alleen bij de sector Gemeenten is de schorsing als ordemaatregel teruggekeerd. De gedachte hierachter is dat de disciplinaire maatregelen in hun huidige vorm niet passen bij het karakter van het private arbeidsrecht omdat de meeste maatregelen ook zonder nadere regeling in een cao kunnen worden opgelegd.

Voorwaardelijke straf en ontslag op staande voet

Voorwaardelijke straffen zijn na 1 januari 2020 niet langer op dezelfde manier mogelijk. Wel kan dan een laatste waarschuwing worden gebruikt om een soortgelijke situatie in het leven te roepen. Volgt uiteindelijk een ontslag op staande voet, dan zal dit door de rechter integraal en inhoudelijk worden getoetst, waarbij de voorafgaande waarschuwing en de in het vooruitzicht gestelde straf wordt meegewogen. Wel gelden voor het ontslag op staande voet strenge eisen waaraan moet worden voldaan. Zo zal de werkgever het ontslag op staande voet onverwijld moeten geven onder onverwijlde mededeling van de (dringende) reden. Lees meer op de pagina Disciplinaire maatregelen.