Internetconsultaties Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en Aanpassingsamvb gestart

Op 7 mei 2019 zijn de internetconsultaties over het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en de rijksbrede Aanpassingsamvb van start gegaan. Via www.internetconsultatie.nl kunt u reageren op de conceptteksten van beide algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). De reactietermijn sluit op 7 juni 2019.

internet

Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

In het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 worden enkele onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017 nader uitgewerkt.

De bepalingen hebben betrekking op:

  • het aanwijzen van functies, die ook als deze werkzaamheden worden verricht op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst, toch onder de Ambtenarenwet 2017 vallen;
  • het kunnen verwerken van persoonsgegevens;
  • het afleggen van de eed of belofte;
  • het aanwijzen van functies waarvoor een koninklijk besluit nodig is.

Voor deze onderwerpen is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande regels die op dit moment over de betreffende onderwerpen gelden, op zowel rijks-, gemeentelijk als provinciaal niveau. Op basis van de huidige Ambtenarenwet zijn decentrale overheden bevoegd om eigen regels te stellen. Met de invoering van de Wnra komt die mogelijkheid te vervallen; alle nadere regels worden centraal bij amvb (het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017) vastgesteld.

Als bijlage bij het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 zijn (een groot aantal) eed- en belofteformulieren opgenomen. Een overheidswerkgever moet straks bij het afnemen van de eed of belofte een formulier gebruiken dat in de bijlage is opgenomen. Wel kan hij in beginsel kiezen uit alle formulieren die in de bijlage staan. Wel moet het gekozen formulier, mede gelet op de functie, passend zijn.

Bekijk en/of reageer voor 8 juni 2019

U kunt het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (inclusief de nota van toelichting en de bijlage) raadplegen via www.internetconsultatie.nl/uitvoeringsbesluitaw2017. Via die website kunt u ook tot uiterlijk op 7 juni 2019 uw reactie doorgeven. U kunt daarbij zelf aangeven of u wilt dat uw reactie openbaar wordt gemaakt op de website of niet.

Rijksbrede Aanpassingsamvb Wnra

De rijksbrede Aanpassingsamvb bevat technische wijzigingen in amvb’s van alle ministeries, die nodig zijn om de Wnra in en uit te kunnen voeren. Net als bij de Aanpassingswet Wnra geldt dat de wijzigingen enkel technisch en beleidsarm van aard zijn.

U kunt het ontwerp van de rijksbrede Aanpassingsamvb raadplegen via www.internetconsultatie.nl/aanpassingsbesluitwnra. Via die website kunt u ook tot uiterlijk op 7 juni 2019 uw reactie doorgeven. Daarbij kunt u zelf aangeven of u wilt dat uw reactie openbaar wordt gemaakt op de website of niet.

Vervolgproces

De reacties via de internetconsultaties en de formele consultatieadviezen worden gebruikt voor het eventueel verbeteren van de concept-amvb’s. De concept-amvb’s worden na verwerking van de consultatiereacties via de Ministerraad aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor advies. De planning is om dit voor het zomerreces te doen. Naar verwachting zullen de beide amvb’s, tegelijkertijd met de Wnra en de aanpassingswetgeving Wnra op 1 januari 2020 in werking treden.