Aanpassingswetgeving Wnra gepubliceerd in Staatsblad

Op 16 mei 2019 zijn de Aanpassingswet Wnra en de Wet tot aanpassing van wetten betreffende de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (de zogenaamde tweederde wet) gepubliceerd in het Staatsblad (nummer 173 en nummer 177). Hiermee is bijna alle formele aanpassingswetgeving die nodig is voor invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gepubliceerd.

De Aanpassingswet Wnra is het omvangrijkste onderdeel van alle aanpassingswetgeving. Het gaat om aanpassing van meer dan 80 wetten van alle ministeries. De aanpassingen zijn nodig om de Wnra te kunnen invoeren. De initiatiefnemers van de Wnra hebben het aan de regering overgelaten om deze wetswijzigingen door te voeren. Wetswijzigingen die nodig zijn in wetten die de geldelijke voorzieningen van leden van de Tweede en Eerste Kamer regelen, zijn in een aparte aanpassingswet geregeld (de zogenaamde tweederde wet). Dat is gedaan omdat volgens de Grondwet voor die wetswijzigingen een tweederde meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer nodig was. Beide wetten zijn in april 2019 door de Eerste Kamer aanvaard en op 16 mei in het Staatsblad gepubliceerd.

Aangepaste Rijkswetten

Er moesten ook enkele Rijkswetten worden aangepast aan de Wnra. Dit is al gebeurd. De Rijkswet van 30 januari 2019 tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie ambtenaren is al gepubliceerd op 15 februari 2019 in Staatsblad 56 van 2019.

Onderwijswetten

Het wetsvoorstel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs bevat technische aanpassingen in onderwijswetten om de Wnra in te kunnen voeren. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat al het personeel dat werkzaam is aan openbare instellingen in de onderwijssectoren niet meer onder de Ambtenarenwet 2017 valt. Dit wetsvoorstel is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat de Nederlandse
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO geen overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 september 2019 aangenomen. Publicatie van de wet in het Staatsblad volgt binnenkort.