Hoe nu verder met de formulieren voor het afleggen van ambtseed en –belofte?

Overheidswerkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun ambtenaren de eed of de belofte afleggen. De Ambtenarenwet 2017 schrijft voor dat er een algemene maatregel van bestuur komt, waarin alle formulieren (teksten) voor het afleggen van de eed of belofte zijn vastgelegd. Medio 2018 is het ministerie van BZK daarom een inventarisatie gestart om te bezien welke formulieren op dit moment gebruikt worden. Deze inventarisatie is in juni afgerond.

Ambtenaar legt de ambtseed af

Internetconsultatie van 7 mei tot en met 7 juni 2019

Het ontwerp voor de algemene maatregel van bestuur, het ‘Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017’, met de bijlage met daarin alle eed- en belofteformulieren is in internetconsultatie geweest. Deze internetconsultatie is nu afgerond. De reacties worden benut om het Uitvoeringsbesluit te verbeteren. De volgende stap is dat het Uitvoeringsbesluit via de Ministerraad naar de Afdeling advisering van de Raad van State gaat voor advies. 

Advies Raad van State, ondertekening door minister en Koning en publicatie in Staatsblad

De Raad van State geeft advies, waarna het eventueel aangepaste Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 wordt ondertekend door de minister van BZK en door de Koning. Daarna volgt bekendmaking in het Staatsblad en kan het Uitvoeringsbesluit hopelijk tegelijk met de Ambtenarenwet 2017 op 1 januari 2020 gelden.

Wetteksten en teksten van alle geldende algemene maatregelen van bestuur worden beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl. Overheidswerkgevers beschikken zo over een online versie van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit met alle formulieren voor het afleggen van de eed en de belofte. Overigens kunnen zij ook kiezen voor een formulier van een andere overheidswerkgever, mits het formulier past bij de functie van de ambtenaar die de eed of belofte gaat afleggen.

Toch nog enkele wijzigingen in de formulieren aangebracht

  1. In veel van de huidige formulieren komt nog de term “aanstelling” voor. Omdat de Wnra de aanstelling vervangt door de arbeidsovereenkomst, is het woord “aanstelling” in de formulieren vervangen door “dienstverband”.
  2. Enkele overheidswerkgevers hebben een integriteitsverklaring aangeleverd in plaats van een tekst voor het afleggen van de eed of belofte (‘formulier eed/belofte’). Omdat een integriteitsverklaring niet hetzelfde is als het afleggen van een eed of belofte, kunnen de betreffende formulieren niet in deze vorm worden opgenomen in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit. De Ambtenarenwet 2017 bevat specifiek een verplichting voor ambtenaren tot het afleggen van een eed of belofte (in artikel 7) en voor overheidswerkgevers een verplichting om te zorgen voor de aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar (in artikel 5). Om deze formulieren in overeenstemming te brengen met de Ambtenarenwet 2017, zijn de integriteitsverklaringen aangepast. Ze zijn nu vormgegeven als een formulier om de eed of belofte af te leggen.

Uit de vele reacties en ontvangen formulieren blijkt in ieder geval dat veel overheidswerkgevers hechten aan een eigen tekst voor het afleggen van de eed of de belofte die past bij de waarden en de cultuur van de eigen organisatie.