Vernieuwde website SZW en gewijzigde besluiten voor aanmelding van cao’s en toetsingskader AVV

Online cao’s aanmelden of verzoeken om algemeen verbindendverklaring (avv-verzoeken) indienen? Vanaf 2 juli 2019 kunnen werkgevers(-organisaties) en werknemersorganisaties dit doen via een vernieuwde website: www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Deze is gelanceerd door de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Screenshot van de nieuwe website http://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/

Neem een kijkje op de website via www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Wijzigingen regelgeving

Ook zijn per 12 juli 2019 het gewijzigde Besluit Aanmelding cao’s (Staatscourant 11 juli 2019, nr. 38116) en het gewijzigde Toetsingskader AVV (Staatscourant 11 juli 2019, nr. 38118) in werking getreden. De wijzigingen dienen er o.a. voor om het mogelijk te maken om het aanmelden van een cao en het verzoeken om avv voortaan volledig digitaal te regelen.

Nieuw voor indieners: eHerkenning

De eHerkenning is te zien als de zakelijke variant van de DigiD voor burgers. U kunt hiermee alle aanmeldingen van cao’s en eventuele avv-verzoeken zien die namens uw organisatie zijn ingediend, dus ook van collega’s en historie. SZW werkt met eHerkenning (niveau 3). Heeft uw organisatie al een account geregeld? Ga voor het regelen van een account en nadere informatie naar: www.e-herkenning.nl.  Zie de nieuwsbrief van SZW voor de voordelen van gebruik eHerkenning.