Heeft u medewerkers die ook over de grens werken?

Bent u een nieuwe overheidswerkgever of werkgever in het openbaar onderwijs en heeft u medewerkers die in een andere EU-lidstaat wonen of werken, dan kunnen de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) of de Wnra onderwijs gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van uw medewerkers. In dit artikel vindt u meer informatie over de gevolgen voor de sociale zekerheidspositie van uw medewerkers in een grensoverschrijdende situatie. Heeft u op dit moment ambtenaren in dienst en blijven zij ook na 1 januari ambtenaar, dan verandert de sociale zekerheidspositie van uw medewerkers niet.

Paspoorten

Ambtelijke status en de Europese sociale zekerheidsverordening

In Europees verband bepaalt Verordening 883/2004 voor grensoverschrijdende situaties in welke lidstaat iemand sociaal verzekerd is. Volgens deze Verordening is op een Nederlandse ambtenaar de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing, ook als hij of zij in een andere lidstaat woont en/of in een andere lidstaat werkzaamheden verricht. Voor werknemers is dit anders. Werknemers (die geen ambtenaar zijn) die in een andere lidstaat dan Nederland wonen en/of werken zijn niet altijd in Nederland sociaal verzekerd. Van een grensoverschrijdende situatie is bijvoorbeeld sprake als een werknemer in Nederland woont maar (deels) in België of Duitsland werkt of een in Frankrijk woonachtige werknemer (deels) in Nederland werkt.

Nieuwe overheidswerkgevers

Met de inwerkingtreding van de Wnra komen er nieuwe overheidswerkgevers bij. Als gevolg van de Wnra worden de medewerkers bij deze nieuwe overheidswerkgevers met ingang van 1 januari ambtenaar. Vanaf dat moment is de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing op de medewerkers die niet in Nederland wonen en/of werken en op dit moment sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat.

Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie?

Op dit moment - voor de inwerkingtreding van de Wnra - is mogelijk een beperkt deel van de werknemers in uw organisatie in een andere lidstaat sociaal verzekerd, terwijl dat na invoering van de Wnra niet meer het geval is. Al uw werknemers vallen vanaf invoering van de Wnra onder de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor u als werkgever.

U dient per 1 januari 2020 de Nederlandse sociale zekerheidspremies in te houden en af te dragen via uw salarisadministratie. Er zijn dan geen premies meer verschuldigd in de lidstaat waar uw werknemer voorheen verzekerd was. Door de gewijzigde situatie zijn de vóór 1 januari 2020 afgegeven A1-verklaringen niet meer geldig. Er dient daarom een nieuwe verklaring te worden aangevraagd.

Indien u of uw werknemers aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de SVB. Voor vragen betreffende een grensoverschrijdende situatie met een van onze buurlanden kan u of uw werknemer terecht bij het Bureau voor Belgische en Duitse Zaken van de SVB of een GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Ook kan de wijziging in de sociale zekerheidspositie van uw medewerkers door de Wnra gevolgen hebben voor de zorgverzekering en gezinsbijslagen van uw medewerker. Momenteel heeft mogelijk een deel van uw personeel een zorgverzekering buiten Nederland. Na inwerkingtreding van de Wnra is een deel van uw medewerkers afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie verplicht in Nederland zorgverzekerd en in dat geval moet uw medewerker binnen vier maanden na 1 januari 2020  een Nederlandse zorgverzekering afsluiten  Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Werkgevers in het openbaar onderwijs

Medewerkers in het openbaar onderwijs verliezen op grond van de Wnra onderwijs de ambtelijke status. Vanwege deze wet is een beperkt aantal medewerkers in het openbaar onderwijs per 1 januari 2020 niet langer in Nederland sociaal verzekerd.

Ook in deze situatie geldt dat een eerder afgegeven A1-verklaring niet langer geldig is. Er dient daarom een nieuwe verklaring te worden aangevraagd. Ook dient u zich te informeren over de verplichtingen voor u als werkgever in het verzekeringsland van uw werknemers. Als universiteit kunt u voor meer informatie terecht bij de Vereniging voor samenwerkende Universiteiten (VSNU), als universitair medisch centrum bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en als onderzoeksinstelling bij de Werkgeversvereniging onderzoeksinstellingen (WVOI).

Daarnaast kan de wijziging in de sociale zekerheidspositie gevolgen hebben voor de gezinsbijslagen, zorgverzekering en AOW van uw werknemer. Indien u of uw werknemers aanvullende vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met de SVB. Voor vragen betreffende een grensoverschrijdende situatie met een van onze buurlanden kan u of uw werknemer het Bureau voor Belgische en Duitse Zaken van de SVB of een GrensInfoPunt bij u in de buurt inschakelen.