Stand van zaken cao’s Rijk en decentrale overheden

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanwege de Wnra komen cao’s in de plaats van de huidige rechtspositieregelingen. Overheidswerkgevers en vakbonden zijn vanaf begin 2017 druk bezig geweest met het afsluiten van deze cao’s. Hieronder leest u hoe ver de sector Rijk en de decentrale overheden in dit proces zijn.

Beeld bij het bericht 'Stand van zaken cao's'
Beeld: Pixabay

Sector Rijk

Op 26 september 2019 hebben de minister van BZK namens werkgever Rijk en centrales van overheidspersoneel/vakbonden de eerste privaatrechtelijke cao Rijk ondertekend. Bent u benieuwd naar de inhoud van de cao? U kunt de tekst van de cao lezen op de website www.caorijk.nl.

Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben de afspraken over de eerste privaatrechtelijke cao Gemeenten in februari 2019 bekrachtigd. U kunt de cao Gemeenten via de volgende link raadplegen.

Provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en vakbonden hebben eind februari 2019 een akkoord bereikt over een cao-tekst die per 1 januari 2020 gaat gelden. De cao kunt u via de volgende link bekijken.

Waterschappen

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden hebben op 12 september 2019 een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een cao per 1 januari 2020. Op dit moment wordt het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de achterbannen van de Vwvw en de vakbonden.