Wettelijke verplichting afleggen verantwoording over integriteitsbeleid verandert

Vanaf 2020 moeten overheidswerkgevers jaarlijks een verantwoording over het door hen gevoerde integriteitsbeleid openbaar maken. Daarmee verandert de huidige wettelijke verplichting.

Beeld bij artikel over wettelijke verplichting verantwoording over integriteitsbeleid van okober 2019
Beeld: Pixabay

Wat geldt er straks?

Overheidswerkgevers zijn vanaf 2020 verplicht om jaarlijks een verantwoording met betrekking tot de uitvoering van het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken. Dat staat in artikel 4 lid 4 van de Ambtenarenwet 2017.

Overheidswerkgevers zijn vrij in de vorm waarin zij hun integriteitsbeleid openbaar maken. Dat kan in de vorm van een afzonderlijk integriteitsjaarverslag, maar dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook een onderdeel zijn van een al bestaande jaarlijkse verantwoording, zoals het financieel jaarverslag.

Deze verplichting geldt voor alle organisaties die overheidswerkgever worden in de zin van de Ambtenarenwet 2017.

Hoe is het nu geregeld?

In artikel 125quater, onderdeel d, van de Ambtenarenwet is sinds 2006 de verplichting geregeld voor het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om in overleg met het geëigende democratisch gekozen orgaan vast te stellen op welke wijze zij jaarlijks verantwoording afleggen
over het gevoerde integriteitsbeleid. Het ‘geëigende democratisch gekozen orgaan’ is:

  • voor het rijk: de Tweede Kamer;
  • voor provincies: provinciale staten;
  • voor gemeenten: de gemeenteraad en
  • voor waterschappen: het algemeen bestuur.

De vorm waarin het bevoegd gezag van ambtenaren bij het rijk, provincies, gemeenten of waterschappen jaarlijks verantwoording afleggen, spreken zij dus af met de Tweede Kamer, provinciale staten, de gemeenteraad of het algemeen bestuur van het waterschap.

De vorm waarin verantwoording wordt afgelegd, verschilt in de praktijk: schriftelijk of mondeling, in de vorm van een separaat integriteitsverslag of bijvoorbeeld als onderdeel van een jaarverslag van de commissaris van de Koning (bij een provincie), een sociaal jaarverslag, een financieel jaarverslag of andere jaarstukken.