Besluiten (amvb’s) Wnra bekend

Het Aanpassingsbesluit Wnra (Stb. 313) en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (Stb. 346) zijn kort geleden bekendgemaakt in het Staatsblad. Beide besluiten waren nodig voor het ingaan van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020.

Sfeerbeeld van boekenkast bij nieuwsbericht over amvb's

Aanpassingsbesluit Wnra

Het Aanpassingsbesluit Wnra is op 30 september 2019 door de Koning getekend en op 10 oktober 2019 in het Staatsblad bekendgemaakt. Met deze rijksbrede algemene maatregel van bestuur (amvb) worden amvb’s van alle ministeries aangepast. Deze aanpassingen waren nodig om de Wnra te kunnen invoeren en uitvoeren.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is op 30 september 2019 door de Koning ondertekend en op 21 oktober 2019 in het Staatsblad bekendgemaakt. In dit besluit worden enkele onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017 nader uitgewerkt. Het gaat om:

  • het aanwijzen van functies, die ook als deze werkzaamheden worden verricht op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst, toch onder de Ambtenarenwet 2017 vallen;
  • het kunnen verwerken van persoonsgegevens;
  • het afleggen van de eed of belofte en het vaststellen van de formulieren daarvoor;
  • het aanwijzen van functies bij de Staat waarvoor een koninklijk besluit nodig is tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

De vastgestelde eed- en belofteformulieren zijn opgenomen in de bijlage van het besluit  (dit betreft een groot aantal formulieren). Een overheidswerkgever moet vanaf 1 januari 2020 bij het afnemen van de eed of belofte een formulier gebruiken dat in de bijlage is opgenomen.

In de officiële versie van de bijlage die in het Staatsblad staat, zijn geen pagina’s in de inhoudsopgave vermeld. Ook is het daarin niet mogelijk om vanuit de inhoudsopgave door te klikken naar het gewenste eed- of belofteformulier. Als service kunt u daarom hier een pdf-document met interactieve inhoudsopgave downloaden:

Bijlage bij Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (pdf)

NB: Alleen de publicatie in het Staatsblad heeft een officieel karakter.

Algemene maatregel van rijksbestuur

Eerder is al een besluit houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (algemene maatregel van rijksbestuur) tot stand gebracht. Dit besluit is op 26 september 2019 in het Staatsblad (Stb. 303) bekendgemaakt.

Ingaan Wnra op 1 januari 2020

De Wnra, de aanpassingswetgeving Wnra, het Aanpassingsbesluit Wnra, het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en de algemene maatregel van rijksbestuur treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Deze datum wordt bepaald op 1 januari 2020, met uitzondering van de artikelen VI en X van de Wnra. Voor artikel VI van de Wnra is deze datum bepaald op 1 november 2019. Partijen bij cao’s van overheidswerkgevers kunnen hun cao’s daardoor vanaf 1 november 2019 bij het ministerie van SZW aanmelden. Het is dan mogelijk dat deze cao’s per 1 januari 2020 ingaan. Artikel X van de Wnra is al met ingang van 29 maart 2017 in werking getreden. Op grond van deze bepaling golden wettelijke overlegverplichtingen met de vakcentrales niet voor de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wnra zelf en de daarvoor tot stand gebrachte invoerings- en aanpassingswet- en regelgeving.