Stand van zaken Wnra-cao’s

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. In de aanloop hiernaartoe hebben verschillende overheidssectoren en overheidswerkgevers met vakbonden een privaatrechtelijke cao afgesloten. Eind 2019 zijn de meeste van deze cao’s aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit artikel bevat een overzicht van deze nieuw aangemelde cao’s. Alle aangemelde cao’s, met uitzondering van de cao’s in de sector onderwijs, zijn in werking getreden op 1 januari 2020.

Uitsnede animatie langdurige arbeidsongeschiktheid na de Wnra

Sector Rijk

De sector Rijk heeft drie cao’s aangemeld, namelijk de CAO Rijk 2020 , de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024 (ACRU) en de cao Civiele Experts en Verkiezingswaarnemers 2020-2024. De CAO Rijk heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020. De overige twee cao’s lopen tot en met 31 december 2023.

Sector Gemeenten

Gemeentebreed zijn er twee cao’s aangemeld, namelijk de cao Gemeenten 2020  en de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Verder heeft de Gemeente Amsterdam nog een cao aangemeld met aanvullende bepalingen. Al deze cao’s hebben een looptijd tot en met 31 december 2020.

Gemeenschappelijke regeling met een eigen cao

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag  heeft een eigen cao aangemeld. Het gaat om een gemeenschappelijke regeling (samenwerkingsverband) van allerlei gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag. Deze cao loopt tot en met 31 december 2020.

Sector Provincies

De sector Provincies heeft de cao Provinciale sector aangemeld. Deze cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

Sector Waterschappen

De sector Waterschappen heeft één cao aangemeld (de cao Werken voor waterschappen) met een looptijd tot en met 31 december 2020.

Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met een eigen cao

Verreweg de meeste zbo’s volgen (al dan niet verplicht op grond van artikel 15 van de Kaderwet zbo’s) de CAO Rijk. Enkele zbo’s kenden een eigen rechtspositieregeling, die onlangs is omgezet in een privaatrechtelijke cao. Dit zijn het Kadaster, de Luchtverkeersleiding Nederland en RDW. De CAO Kadaster kent een looptijd tot en met 30 juni 2020. Luchtverkeersleiding Nederland heeft een arbeidsvoorwaardenbundel met daarin verschillende cao’s aangemeld. De cao voor het algemene deel heeft een looptijd tot en met 31 mei 2020. De cao voor het operationeel personeel loopt tot en met 31 juli 2020 en de cao voor het niet-operationeel personeel kent een looptijd tot en met 31 mei 2020. De cao RDW  loopt tot en met 31 december 2020.

Daarnaast bestaan ook zbo’s die al privaatrechtelijke cao’s hadden, zoals het UWV en de SVB, waarvan het personeel door de Wnra alsnog onder de Ambtenarenwet is komen te vallen. Deze cao’s blijven in opzet in principe ongewijzigd, omdat hierin ook al voor 2020 arbeidsovereenkomsten worden gehanteerd.

Onderwijssectoren

In dit overzicht zijn de onderwijssectoren apart genoemd, omdat voor deze categorie al langer cao’s worden afgesloten. Enkele van deze cao’s bestonden uit twee delen: een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor het ambtelijke personeel en een privaatrechtelijke cao voor onderwijspersoneel met een arbeidsovereenkomst. Het gaat om de cao’s voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de universiteiten, de onderzoekinstellingen en de universitair medische centra. Deze hybride cao’s worden in verband met de Wnra nu omgezet naar volledig privaatrechtelijke cao’s. Voor de genoemde cao’s, op één na, is dat al afgerond. Voor de cao voor het voortgezet onderwijs geldt dat partijen nog in gesprek zijn over een te sluiten nieuwe cao. Daarin worden de aanpassingen meegenomen die voortvloeien uit de Wnra.

U kunt de cao’s en meer informatie vinden op de websites van de betreffende werkgeversorganisatie: www.po-raad.nl, www.vo-raad.nl, www.vsnu.nl, www.wvoi.nl en www.nfu.nl.

Overgangsrecht

De Wnra-sectoren/overheidswerkgevers die niet voor 1 januari 2020 een cao hebben aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vallen onder het overgangsrecht van de Wnra (artikel 17, derde lid, van de Ambtenarenwet 2017 ). De oude publieke rechtspositieregeling blijft dan voorlopig gelden alsof er sprake is van een cao, totdat er een privaatrechtelijke cao is afgesloten en aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.