Aandachtspunten loonstrook en belastingaangifte

Op 1 januari 2020 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. In dit artikel wordt u geïnformeerd over de praktische zaken waarmee u als overheidswerkgever rekening moet houden bij de vermelding van gegevens op de loonstrook en bij de belastingaangifte.

Vermelding aard contract

Een van de maatregelen in de Wab is premiedifferentiatie van de WW naar aard van het contract. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst), en een hoge WW-premie indien dat niet het geval is.

Bent u eigenrisicodrager voor de WW, dan bent u Ufo-premie verschuldigd en verandert er voor u op het gebied van premieafdracht niets. De Ufo-premie kent namelijk geen differentiatie in een hoog en een laag premietarief.

Als onderdeel van de introductie van premiedifferentiatie naar de aard van het contract moeten werkgevers –waaronder werkgevers die onder de Wnra vallen- voortaan het type contract op de loonstrook vermelden. Werkgevers moeten op de loonstrook van medewerkers met een arbeidsovereenkomst vermelden of het gaat om een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of er sprake is van een oproepovereenkomst. Vermelding van het type contract moet daarnaast ook bij de loonaangifte gebeuren.

De arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers kunnen als schriftelijk worden gekwalificeerd indien een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is. Een eenzijdige brief van werkgever aan werknemer, waarin bevestigd wordt dat een contract vast geworden is, voldoet niet.

Heeft u er als overheidswerkgever voor gekozen om aan uw zittende personeel geen arbeidsovereenkomst voor te leggen vanwege de invoering van de Wnra, maar uw medewerkers bijvoorbeeld door middel van een brief geïnformeerd over de omzetting van een aanstelling in een arbeidsovereenkomst? Dan kunnen de arbeidsovereenkomsten van deze medewerkers niet als schriftelijk worden gekwalificeerd. Deze kwalificatie heeft voor u en uw medewerkers geen verdere gevolgen.

Zie voor meer informatie het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

Looncodes

Werkgevers moeten bij de belastingaangifte een code ter aanduiding van het soort inkomstenverhouding aangeven. Dit wordt de looncode genoemd. Voor nieuwe overheidswerkgevers en de van de Wnra uitgezonderde groepen is deze code per 1 januari 2020 gewijzigd.

Zie voor meer informatie pagina 68-69 van de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020.