Verzoeken tot toevoegen of wijzigen eed- en belofteformulieren

Overheidswerkgevers moeten vanaf 1 januari 2020 bij het laten afleggen van de eed of belofte door hun ambtenaren gebruik maken van een formulier dat is opgenomen in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Wilt u een formulier laten toevoegen aan de bijlage of een door u ingediend formulier laten wijzigen? Geef dit dan voor 1 juni 2020 door via postbuswnra@minbzk.nl.

Verplicht gebruik vastgesteld formulier

Overheidswerkgevers zijn wettelijk verplicht om de eed of belofte te laten afleggen volgens een formulier uit de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. In 2018 en 2019 zijn (toekomstige) overheidswerkgevers in de gelegenheid gesteld om een eigen tekst voor de eed- en belofteformulieren aan te leveren. Veel overheidswerkgevers hebben hiervan gebruik gemaakt. Zij hechten aan een eigen tekst die past bij de waarden en de cultuur van hun eigen organisatie.

Overheidswerkgevers hoeven niet per se de eed- en belofteformulieren te gebruiken die zij zelf hebben ingediend. Zij mogen in beginsel kiezen uit alle formulieren die in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 zijn opgenomen. Het gekozen formulier moet natuurlijk wel passend zijn bij de functie van de ambtenaar. Zo komt een formulier dat is toegespitst op een specifieke functie (zoals die van honorair consulair ambtenaar) niet in aanmerking voor een ambtenaar die niet in die functie werkzaam is. Werkgevers mogen dus ook een formulier gebruiken dat van een andere overheidsorganisatie afkomstig is.

Een formulier laten wijzigen of toevoegen?

Een aantal overheidswerkgevers heeft in het afgelopen halfjaar verzocht om een formulier toe te laten voegen aan de bijlage of om een eerder ingediend formulier te laten wijzigen. Wilt u dit ook en heeft u uw verzoek nog niet doorgegeven? Doe dit dan voor 1 juni 2020 via postbuswnra@minbzk.nl. Uw verzoek wordt dan meegenomen bij de eerste wijziging van de (bijlage bij) het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Wij streven ernaar om deze wijziging per 1 januari 2021 te laten ingaan.

Verdere procedure

Na (internet)consultatie en advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit, kan het definitieve besluit hopelijk eind 2020 in het Staatsblad bekend worden gemaakt en per 1 januari 2021 ingaan. Daarna kunnen overheidswerkgevers gebruik maken van de nieuwe en gewijzigde eed- en belofteformulieren.