Blijven er geschillenregelingen bestaan?

De bezwarenprocedure (bezwaar en beroep), zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, vervalt, omdat de rechtsbescherming van werknemers in het vervolg is gebaseerd op het privaatrecht en niet op het bestuursrecht. Een geschillenregeling voor het overleg tussen (sector)werkgever en centrales van overheidspersoneel vervalt, omdat deze geschillenregelingen zijn gebaseerd op bepalingen uit de oude Ambtenarenwet, die komen te vervallen.

In het (collectief) arbeidsovereenkomstenrecht is het uitgangspunt contractsvrijheid. Hoewel het privaatrecht geen bezwaarprocedures kent, hebben ook werknemers in het bedrijfsleven soms een soort recht van bezwaar in de vorm van een geschillenregeling.

Ook is het mogelijk dat er op sector- of brancheniveau geschillenprocedures/-commissies worden ingericht waaraan geschillen kunnen worden voorgelegd waar men op organisatieniveau niet uit komt. Dit recht is dan overeengekomen met de vakbonden. Het is dus afhankelijk van de afspraken van de sociale partners of en welke “bezwaar”mogelijkheden ambtenaren na 1 januari 2020 precies hebben. Die mogelijkheden kunnen dus per (sector van) overheidswerkgever(s) verschillen.