Hoeveel ambtenaren vallen onder de Ambtenarenwet 2017?

Er vallen ongeveer 350.000 personen onder de Ambtenarenwet 2017 (gebaseerd op cijfers over 2018).

De aantallen zijn uitgedrukt in voltijds equivalent (vte; een persoon die een volledige werkweek werkt, telt voor één vte), omdat dit de eenheid is waarin een aantal organisaties hun personeelscijfers publiceren. Een indicatie van het aantal personen kan worden gevonden door het aantal vte met 10% te verhogen.

De aantallen vte zijn als volgt verdeeld:

  1. Ongeveer 113.000 vte die zijn aangesteld bij het Rijk en zelfstandige bestuursorganen die onderdeel zijn van de Staat;
  2. Ongeveer 132.000 vte die zijn aangesteld bij gemeenten;
  3. Ongeveer 20.000 vte die zijn aangesteld bij provincies en waterschappen;
  4. Ongeveer 42.000 vte die zijn aangesteld bij openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen met verordenende bevoegdheid (zoals een aantal gemeenschappelijke regelingen);
  5. Ongeveer 35.000 vte die aangesteld bij overige publiekrechtelijke rechtspersonen (waaronder publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid, zoals het UWV)*;
  6. Ongeveer 3.400 vte die werkzaam zijn bij privaatrechtelijke rechtspersonen die als kernactiviteit openbaar gezag uitoefenen (bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank N.V.).

Toelichting

De groepen genoemd onder 1 tot en met 3 zijn ambtenaren waarop de normalisering betrekking heeft (zij zijn overgegaan van een publiekrechtelijke aanstelling naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst).

De groepen genoemd onder 4, 5 en 6 betreft deels mensen die al werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Zij waren geen ambtenaar in de zin van de oude Ambtenarenwet, maar zijn wel ambtenaar in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet, de Ambtenarenwet 2017 (de zogenaamde “nieuwe ambtenaren”). Het betreft bijvoorbeeld mensen die werken bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zij behouden hun privaatrechtelijke rechtspositie. Wel zijn op hen bepalingen uit de (nieuwe) Ambtenarenwet over integriteit, nevenwerkzaamheden, beperking van grondrechten en vertrouwensfuncties van toepassing.

*N .B.: in een aparte wet in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs is geregeld dat al het personeel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs wordt uitgezonderd van de werking van de Ambtenarenwet 2017.Dit betreft ongeveer 177.000 vte die zijn aangesteld in het openbaar onderwijs, inclusief rijksuniversiteiten, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. Deze wet is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO geen overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017. De Eerste Kamer heeft de wet op 24 september 2019 aangenomen (zie
hier het wetsvoorstel
) en de wet is op 7 november in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.