Kan ambtenaren nog verboden worden om nevenactiviteiten te vervullen?

Ja. Ambtenaren mogen alleen nevenwerkzaamheden verrichten als dat hun werk of de openbare dienst niet schaadt. 

In de nieuwe Ambtenarenwet (de Ambtenarenwet 2017) is geregeld dat het de ambtenaar niet is toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.