Wat zijn de hoofdlijnen van het overgangsrecht van de Ambtenarenwet 2017?

Het overgangsrecht regelt dat met inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de aanstelling van een individuele ambtenaar van rechtswege (automatisch) wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

De bestaande rechtspositieregelingen (bijvoorbeeld het ARAR voor rijksambtenaren en de CAR/UWO voor gemeenteambtenaren) blijven verbindend als waren het cao’s, totdat door de betreffende overheidswerkgever een privaatrechtelijke cao is afgesloten. Onzekerheid, onduidelijkheid en cao-conflicten tussen werknemers en werkgevers worden hiermee voorkomen; dit draagt bij aan stabiliteit en rust in de arbeidsverhoudingen. Het overgangsrecht beoogt hiermee een evenwichtige situatie te bereiken die recht doet aan de belangen van zowel de werkgevers als de ambtenaren.

De nieuwe wet beoogt geen wijzigingen in de materiële arbeidsvoorwaarden. Sociale partners hebben alle vrijheid (binnen de grenzen van de wet) om te onderhandelen en afspraken te maken over een pakket van arbeidsvoorwaarden dat een ander niveau heeft of anders is opgebouwd dan het huidige pakket.

De Aanpassingswet Wnra  bevat nog enkele bepalingen van overgangsrecht (artikelen 11.1 tot en met 11.3). Deze bepalingen regelen overgangsrecht voor (1) leden van zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges, (2) veiligheidsregio’s en (3) reorganisaties.