Gelden er onder de Wnra nog bijzondere regels voor ambtenaren?

Ja, de ambtenaar behoudt een bijzondere status. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft niet tot gevolg dat de overheidswerkgever ook de normen en waarden van ‘de markt’ overneemt. De overheid dient het algemeen belang; dat brengt bijzondere eisen voor het overheidspersoneel met zich mee.

Integriteit is een belangrijk aspect van het ambtenaarschap. De wettelijke bepalingen hieromtrent worden dan ook gehandhaafd in de nieuwe Ambtenarenwet (de Ambtenarenwet 2017). Hetzelfde geldt voor de bepalingen met betrekking tot de beperking van grondrechten en vertrouwensfuncties.

De wettelijke normen zoals deze al waren geregeld in de Ambtenarenwet, worden in de nieuwe wet gehandhaafd. Dit betekent onder meer dat de ambtenaar:

  • verplicht is om de eed of belofte af te leggen;
  • verplicht is tot geheimhouding van informatie die hij in het kader van zijn functie heeft verkregen, voor zover dit uit de aard van de informatie volgt;
  • zonder toestemming van zijn werkgever geen giften van derden mag aannemen;
  • geen nevenwerkzaamheden mag verrichten als daardoor de goede vervulling van zijn functie of het goede functioneren van de openbare dienst in gevaar komt;
  • verplicht is om mogelijk riskante nevenwerkzaamheden te melden.

In het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 worden enkele onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017 nader uitgewerkt.