Hoeveel ambtenaren gaan onder de Wnra vallen?

Er gaan meer dan een half miljoen personen onder de nieuwe wet vallen (gebaseerd op cijfers over 2017).

De aantallen zijn uitgedrukt in voltijds equivalent (vte; een persoon die een volledige werkweek werkt, telt voor één vte), omdat dit de eenheid is waarin een aantal organisaties hun personeelscijfers publiceren. Een indicatie van het aantal personen kan worden gevonden door het aantal vte met 20% te verhogen.

De aantallen vte zijn als volgt verdeeld:

  1. Ongeveer 110.000 vte die zijn aangesteld bij het Rijk en zelfstandige bestuursorganen die onderdeel zijn van de Staat;
  2. Ongeveer 130.000 vte die zijn aangesteld bij gemeenten;
  3. Ongeveer 20.000 vte die zijn aangesteld bij provincies en waterschappen;
  4. Ongeveer 40.000 vte die zijn aangesteld bij openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen met verordenende bevoegdheid (zoals een aantal gemeenschappelijke regelingen);
  5. Ongeveer 212.000 vte die zijn aangesteld bij overige publiekrechtelijke rechtspersonen (waaronder het openbaar onderwijs, inclusief rijksuniversiteiten, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen, en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid, zoals het UWV)*;
  6. Ongeveer 3.100 vte die werkzaam zijn bij privaatrechtelijke rechtspersonen die als kernactiviteit openbaar gezag uitoefenen (bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank N.V.).

Toelichting

De groepen genoemd onder 1 tot en met 3 zijn ambtenaren waarop de normalisering betrekking heeft (zij gaan over van een publiekrechtelijke aanstelling naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst).

De groepen genoemd onder 4, 5 en 6 betreft deels mensen die al werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Zij zijn geen ambtenaar in de zin van de vorige Ambtenarenwet, maar worden wel ambtenaar in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet, de Ambtenarenwet 2017 (de zogenaamde “nieuwe ambtenaren”). Het betreft bijvoorbeeld mensen die werken bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zij behouden hun privaatrechtelijke rechtspositie. Wel worden op hen bepalingen uit de (nieuwe) Ambtenarenwet over integriteit, nevenwerkzaamheden, beperking van grondrechten en vertrouwensfuncties van toepassing.

*N .B.: in een apart wetsvoorstel in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs wordt geregeld dat al het personeel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs wordt uitgezonderd van de werking van de Ambtenarenwet 2017. Zie voor meer informatie de Internetconsultatie over normalisering in het onderwijs.