Kan een ambtenaar onder het private ontslagrecht makkelijker worden ontslagen?

Nee, ook in het private ontslagrecht is een redelijke - in de wet geregelde - grond voor ontslag vereist. Een goed dossier blijft dus belangrijk.

Procedure private ontslagrecht

Het private ontslagrecht zit procedureel wel anders in elkaar dan het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht. In plaats van bezwaar en beroep tegen ontslagbesluiten van de werkgever (toets achteraf), komen de gang naar het UWV of de kantonrechter (toets vooraf: de preventieve ontslagtoets).

In tegenstelling tot wat onder het publieke ambtenarenrecht het geval is, kan een overheidswerkgever onder het private arbeidsrecht een medewerker niet zonder tussenkomst van een externe instantie (UWV of kantonrechter) tegen zijn wil ontslaan.

Het private ontslagrecht heeft ook overeenkomsten met het ambtenarenontslagrecht. Zo is in het huidige private ontslagrecht altijd hoger beroep en cassatie mogelijk tegen uitspraken van de kantonrechter. Ook geldt voor het private ontslagrecht dat ontslaggronden wettelijk geregeld zijn.

Toekomstige wijzigingen in het ontslagrecht

Toekomstige wijzigingen in het private ontslagrecht gaan straks ook voor ambtenaren gelden die onder de normalisering vallen. Zo is in de Wet arbeidsmarkt in balans de mogelijkheid toegevoegd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van een combinatie van omstandigheden genoemd in verschillende ontslaggronden (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). De meeste maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans gaan op 1 januari 2020 in.

Zie ook