Tot welke categorieën medewerkers leidt de Wnra?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 zijn er drie categorieën medewerkers:

  • gewone werknemers in het bedrijfsleven die uitsluitend vallen onder het arbeidsrecht;
  • ambtenaren in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet (de Ambtenarenwet 2017), waarop het arbeidsrecht van toepassing is en op wie de kwalitatieve normen over bijvoorbeeld integriteit, nevenwerkzaamheden, beperking van grondrechten en vertrouwensfuncties uit de Ambtenarenwet van toepassing blijven;
  • de van de nieuwe Ambtenarenwet (de Ambtenarenwet 2017) uitgezonderde groepen ambtenaren, zoals politie- en defensieambtenaren, voor wie de bestaande publiekrechtelijke rechtspositie en rechtsbescherming blijven gelden.