Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat moet er voor die tijd nog gebeuren?

Totstandkoming invoerings- en aanpassingswetgeving

Op de eerste plaats moet een grote hoeveelheid invoerings- en aanpassingswetgeving tot stand worden gebracht voordat de nieuwe wet in werking kan treden. De initiatiefnemers van de wet hebben dit aan de regering overgelaten. De invoerings- en aanpassingswetgeving moet het volledige wetgevingstraject doorlopen (onder andere consultaties betrokken organisaties, behandeling in (rijks)ministerraad, advisering door de Raad van State en behandeling in de Tweede en Eerste Kamer).

De aanpassingswetgeving is een omvangrijke klus, waarbij niet kan worden volstaan met een eenvoudige ‘zoek en vervang’-actie. Er moeten ongeveer 90 wetten worden gewijzigd. Daarnaast moet allerlei lagere regelgeving worden aangepast. Verder moet er wet- en regelgeving worden gemaakt voor de uitgezonderde groepen. Het inventariseren van alle benodigde aanpassingen en het tot stand brengen van alle invoerings- en aanpassingswetgeving neemt bijna drie jaar in beslag.

Dit proces is inmiddels (augustus 2019) vergevorderd. De Aanpassingswet Wnra is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 173). Dit geldt ook voor de wet tot aanpassing van wetten betreffende de geldelijke voorzieningen van (gewezen) leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 177). Aan de aanpassing van lagere regelgeving wordt nog gewerkt. Over het Aanpassingsbesluit Wnra en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 hebben van 7 mei tot en met 7 juni 2019 internetconsultaties plaatsvonden.

Implementatie werkgevers

Behalve wetgeving moet er nog veel meer gebeuren voordat een verantwoorde inwerkingtreding van de wet mogelijk is:

  • Individuele overheids- en onderwijswerkgevers moeten uitvoeringstechnische en andere wijzigingen doorvoeren in hun administraties, processen en procedures.
  • Personeelsfunctionarissen en leidinggevenden moeten worden geschoold in het private arbeidsrecht.
  • Personeel van overheidswerkgevers moet worden voorgelicht.
  • Decentrale wetgeving (onder andere gemeentelijke en provinciale verordeningen) moet worden aangepast.
  • Ook het UWV en delen van de rechterlijke macht hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe werkzaamheden. Dit terwijl de wijziging van het ontslagrecht voor werknemers ook het nodige vergt van het UWV en de rechterlijke macht.
  • Bovendien is het wenselijk dat er nieuwe cao’s worden afgesloten vóórdat de wet in werking treedt.

Voordat de wet in werking kan treden zijn er dus grofweg twee grote opgaven, te weten de totstandkoming van aanpassings- en invoeringswetgeving en de feitelijke implementatie bij overheidswerkgevers. De definitieve datum van inwerkingtreding is bij koninklijk besluit bepaald: 1 januari 2020.