Wat als er bij inwerkingtreding van de Wnra nog geen cao is afgesloten?

Voor zover en voor zolang er bij inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) nog geen cao is gesloten, blijven de oude rechtspositieregelingen verbindend voor een overheidswerkgever en zijn ambtenaren als waren zij een cao.

Dit, voor zover geen sprake is van strijd met de initiatiefwet of dwingendrechtelijke bepalingen van burgerlijk recht. Dwingendrechtelijke bepalingen zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken (niet in een individuele arbeidsovereenkomst en niet bij cao).