Wat gebeurt er als de grenzen van een mandaat worden overschreden?

Zijn de grenzen van een mandaat overschreden, dan kan het vertrouwensbeginsel bescherming bieden aan iemand die erop vertrouwde dat er een geldig mandaat was. Blijkt er een gebrek in het mandaat(besluit) te bestaan, dan kan dat na een bezwaar worden hersteld.

Het achteraf herstellen van een mandaatgebrek of bekrachtigen van een mandaat in de beroepsfase, heft een mandaatgebrek niet op. De rechter kan wel besluiten om een besluit of de rechtsgevolgen van een besluit in stand te laten. Hij laat dan op grond van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een mandaatgebrek passeren en laat zo het besluit in stand. Dat kan als het bevoegde orgaan te kennen geeft het gebrekkige besluit voor zijn rekening te nemen (bekrachtiging) en als blijkt dat de belanghebbende niet door de instandlating van het besluit is benadeeld. De rechter kan het beroep ook gegrond verklaren en (met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb) de rechtsgevolgen van het besluit in stand laten.

Om gebreken in mandaten te voorkomen, kunt u er met periodieke controles voor zorgen dat mandaatbesluiten juist, volledig en actueel zijn. Richt daarvoor een systeem van interne kwaliteitsborging in.