Wat gebeurt er met lopende bezwaar- en beroepsprocedures?

Voor genomen besluiten en handelingen die bekend zijn gemaakt voordat 1 januari 2020, blijven het oude materiële ambtenarenrecht en het (proces)recht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Lopende procedures kunnen dus worden voortgezet volgens de eerder geldende regels en procedures.

Voorbeeld: als bezwaar of beroep is ingesteld tegen een ontslag dat vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ingegaan, dan kan tot en met de Centrale Raad van Beroep worden geprocedeerd (uiteraard met inachtneming van de geldende beroepstermijnen). Wordt het ontslagbesluit vernietigd na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, dan herleeft de aanstelling als gevolg van de vernietiging en wordt deze met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet alsnog omgezet in een arbeidsovereenkomst (tenzij de rechter de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit voor gedekt verklaart).