Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek).

Kernelementen arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kent de volgende kernelementen:

 • twee partijen (werkgever en werknemer);
 • verplichting tot het (door de werknemer zelf) verrichten van arbeid;
 • een gezagsverhouding (de werknemer is in dienst van de werkgever; de werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen);
 • loon (een vrijwilliger heeft geen arbeidsovereenkomst).

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten (in een cao kan een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht worden gesteld). Ook als een arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten, is de werkgever wettelijk verplicht om een aantal gegevens binnen een maand schriftelijk of elektronisch aan de werknemer te verstrekken. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer;
 • de plaats(en) waar de arbeid wordt verricht;
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de duur van de overeenkomst indien deze voor bepaalde tijd is gesloten;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak daarop;
 • de duur van de in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze waarop deze berekend worden;
 • het loon en de termijn van uitbetaling;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • de toepasselijke cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Regels arbeidsovereenkomst

Er is een aantal belangrijke wetten met regels waaraan voldaan moet worden, zoals:

 • het Burgerlijk Wetboek, met regels over onder andere proeftijd, vakantiedagen, opzegtermijnen en ontslag;
 • de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • de Arbeidstijdenwet, met regels over werk- en rusttijden;
 • de Arbeidsomstandighedenwet;
 • de Wet arbeid en zorg;
 • wetgeving over gelijke behandeling.

Veel van deze wetten gelden overigens ook voor ambtenaren met een aanstelling (alleen het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet).