Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is dat de aanstelling van zittende ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Welke gevolgen heeft de nieuwe wet nog meer?

Tweezijdige arbeidsovereenkomst

De (eenzijdige) aanstelling van zittende ambtenaren wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na inwerkingtreding van de nieuwe wet in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) worden van toepassing.

Privaatrechtelijke rechtsbescherming

De privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden; waaronder de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter.

Naar de kantonrechter

In plaats van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter, komt de gang naar de kantonrechter. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad.

Totstandkoming collectieve arbeidsvoorwaarden

De wijze van totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden verandert. Het overeenstemmings- of meerderheidsvereiste uit het ambtenarenrecht komt te vervallen. Dit vereiste houdt in dat een akkoord met een meerderheid van de vakcentrales moet worden gesloten om een regeling met arbeidsvoorwaardelijke rechten of verplichtingen voor individuele ambtenaren in te kunnen voeren. Daarvoor in de plaats gaat het cao-recht gelden. Het cao-recht kent het beginsel van contractsvrijheid. Dat betekent dat sociale partners bij de overheid – binnen de gestelde kaders - vrij zijn in hun keuze waarover en met wie zij een cao sluiten.

Nieuwe Ambtenarenwet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vervangt de huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De Wnra bevat ook wijzigingen van andere wetten die hiermee samenhangen (bijvoorbeeld de Politiewet 2012).