Let op: de Wnra kan nu al gevolgen hebben bij verlenging tijdelijke dienstverbanden

Worden in uw organisatie binnenkort tijdelijke dienstverbanden verlengd? Let u dan op, want het kan zijn dat er door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) andere regels en termijnen gaan gelden voor het verlengen daarvan, en voor de automatische omzetting naar een vast dienstverband.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ketenbepaling

De planning is erop gericht dat in 2020 de wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Het kan zijn dat er dan in uw organisatie andere regels gaan gelden voor de verlenging van opeenvolgende, tijdelijke contracten; de ketenbepaling. Zijn die regels voor u straks inderdaad anders, dan kan dat nu al gevolgen hebben.  Stel, u wilt na afloop van een tijdelijk dienstverband, uw medewerker een nieuw tijdelijk dienstverband aanbieden dat tot na 2020 loopt. Dan kan het zijn dat u uw medewerker vast aan moet nemen. Want, als het private arbeidsrecht geldt, verandert er mogelijk een aantal zaken rond de ketenbepaling. Werknemers mogen straks in twee jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke dienstverbanden krijgen. Elk volgend dienstverband is vast. Het kabinet wil de termijn van twee jaar uitbreiden naar drie jaar, maar daarvoor moet eerst de wet gewijzigd worden. Voorlopig geldt de termijn van twee jaar nog.  Wilt u toch liever een opvolgend tijdelijk dienstverband aanbieden dan moet u zes maanden wachten, voordat de volgende periode van twee jaar ingaat. Bedenk bij het aanbieden van een tijdelijk dienstverband, dat u die dus maar beperkt achterelkaar kunt aanbieden. Een dienstverband dat duurt tot een project klaar is, voorkomt verlengingen. De ketenbepaling geldt overigens ook als uw medewerker ergens anders bij dezelfde werkgever een tijdelijk dienstverband had. Check bij je werkgeversorganisatie wie er straks de 'werkgever' is. Want voor sommigen verandert dit als de Wnra ingaat. Hoe het ook zij, als u deze veranderingen van de nieuwe rechtspositie ambtenaren kent, kunt u daar naar handelen. Dus: weeg goed af of u wel of niet een vast contract wilt.  Sluit u meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar af, bij elkaar langer dan 2 jaar en zonder onderbreking van 6 maanden? Dan volgt automatisch een vast contract.  Meer weten? Neem contact op met je werkgeversorganisatie en kijk op de website.

N.B.: onderstaande tekst en animatiefilmpje zijn niet meer actueel. Het nieuwsbericht dateert van november 2017. Inmiddels is de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking en wijzigt de ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek. De termijn van 24 maanden in de ketenbepaling wordt verlengd naar 36 maanden. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van 3 juni 2019: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer.

De ketenbepaling

Als de Wnra op 1 januari 2020 wordt ingevoerd, betekent dit dat de ketenbepaling uit het private arbeidsrecht voor u gaat gelden. Tijdelijke dienstverbanden die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. De zogenoemde ‘ketenbepaling’ regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden overgaan in een vast dienstverband. Het kan zijn dat de maximumtermijnen in het private arbeidsrecht afwijken van wat nu geldt in uw organisatie. Een ander mogelijk verschil is wie als ‘de werkgever’ moet worden aangehouden. Of dit afwijkt van uw huidige situatie, verschilt; voor gemeentes verandert er bijvoorbeeld niets. Gaat u dus eerst na bij uw sector of werkgeversorganisatie of er iets verandert.

Na drie tijdelijke aanstellingen of twee jaar: vast contract

Een vast dienstverband ontstaat als werkgever en werknemer:

  • Meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden afsluiten
  • Langer dan twee jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden

De keten van drie overeenkomsten wordt doorbroken als er tussen de opeenvolgende overeenkomsten een periode ligt van langer dan zes maanden.

Dat deze ketenbepaling voor u gaat gelden, vraagt uw aandacht nu al, want dit kan al gevolgen hebben voor huidige verlengingen die doorlopen tot na 1 januari 2020. Als een tijdelijk dienstverband in een reeks op 1 januari 2020 de periode van twee jaar overschrijdt, ontstaat er dus automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij u een ‘pauze’ van meer dan zes maanden inlast; dan start de keten opnieuw.

Screenshot animatie ketenbepaling wnra

Wie geldt er als ‘de werkgever’?

Ook wie ‘de werkgever’ is, kan straks ruimer worden uitgelegd dan nu het geval is. Het kan zo zijn dat de keten straks niet meer per organisatie-onderdeel geldt, maar voor de organisatie als geheel. In de Rijksoverheid betekent dit bijvoorbeeld dat de keten niet meer per departement geldt maar voor alle organisaties binnen de sector Rijk samen. Heeft een medewerker eerder bij departement A gewerkt, dan loopt de keten dus door als hij bij departement B een verlenging van zijn dienstverband krijgt zonder ‘pauze’ van zes maanden. Of ditzelfde voor uw organisatie ook geldt, kunt u nagaan bij uw sector of werkgeversorganisatie.

Het nieuwe regeerakkoord

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 staat het voornemen om de ketenbepaling aan te passen. Het kabinet wil dat de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden automatisch overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. De tussenpoos tussen twee opvolgende tijdelijke dienstverbanden wijzigt niet: deze blijft zes maanden. Het voorstel is echter nog niet in wetgeving omgezet, dat is een proces dat meerdere jaren kan duren. Daarnaast kunnen er tijdens het wetgevingsproces nog wijzigingen optreden. Om die reden wordt voorlopig nog uitgegaan van de huidige periode van twee jaar. Wij informeren u zodra bekend is dat deze termijn zal veranderen.

Informeer uw HR-adviseurs en leidinggevenden

De voorlichting hierover aan de HR-adviseurs en leidinggevenden in uw organisatie, is aan u als werkgever. Neemt u hierover met uw sector of werkgeversorganisatie contact op; sommige sectoren en werkgeversorganisaties bieden over dit onderwerp centrale voorlichting. Op de pagina Communicatie vindt u een korte animatie met uitleg.