Privacy

Wnra.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wnra.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Organisatie
  • Functie
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wnra.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Heeft u uw naam en e-mailadres ingevuld om de nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt Wnra.nl uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere mail.

Stelt u ons een vraag via de postbus, dan gebruiken we uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wnra.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wnra.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw bericht wordt door medewerkers van het ministerie van BZK beantwoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op:

  • Inzage in uw persoonsgegevens
  • Informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens
  • Correctie van de gegevens als deze niet kloppen
  • Verwijdering van de gegevens en "het recht om vergeten te worden"

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar postbuswnra@minbzk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wnra.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wnra.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op postbus.melddatalek-bzk@minbzk.nl.

Disclaimer

Deze website bevat links naar andere websites. Wanneer u (een van) deze links volgt, kunt u op een website komen waar uw gegevens verwerkt of verzameld worden.