Toegankelijkheidsverklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wnra.nl.

hoofddomein:

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wnra.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Wnra.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Functie: Projectleider Wnra.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-06-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via postbuswnra@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deze website is in juni 2020 gecontroleerd op toegankelijkheid door een onafhankelijk communicatiebureau. Daarbij is gelet op redactionele eisen, maar ook op de situatie. Wnra.nl zal vanaf 1-7-2020 niet langer worden geüpdatet. De informatie staat al langer op de site en fungeert als archief. We hebben de website zo toegankelijk mogelijk gemaakt. PDF's vallen nog onder de huidige uitzondering, en voor andere problemen (zoals missende ondertiteling bij video's en tekst in beeld) bieden we goede tekstalternatieven. Omdat de website bijna opgeheven wordt, zullen we verdere acties dan ook niet verder oppakken.