Voor wie geldt de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) geldt voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen na. Het gaat om het merendeel van de vroegere ambtenaren en hun werkgevers, maar er zijn ook nieuwe groepen bijgekomen.

> Controleer hier of de Wnra van toepassing is op uw organisatie.

Wie zijn ‘overheidswerkgever’?

In de nieuwe Ambtenarenwet 2017 is bepaald wie als overheidswerkgever wordt beschouwd en onder de bepalingen van deze wet valt. Dat kan grofweg als volgt worden weergegeven:

  • de Staat: alle ministeries, inclusief baten-lastendiensten en zelfstandige bestuursorganen die onderdeel zijn van de staat;
  • de provincies;
  • de gemeenten;
  • de waterschappen;
  • de openbare lichamen voor beroep en bedrijf – bijvoorbeeld de Nederlandse orde van advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Loodsencorporatie en de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
  • de andere openbare lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend. Dit zijn bijvoorbeeld lichamen met een verordenende bevoegdheid die zijn ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • de Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;
  • de overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen – dit zijn in ieder geval de zelfstandige bestuursorganen waaraan bij wet rechtspersoonlijkheid is toegekend;
  • andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen, waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag en waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V..

Nieuwe overheidswerkgevers

Sommige overheidswerkgevers hadden al werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, maar kregen op grond van de Wnra te maken met de Ambtenarenwet 2017. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V., de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Hier was het private arbeidsrecht dus al van toepassing, maar is de Ambtenarenwet 2017 ook van toepassing. Wat in die wet geregeld is rond integriteit en beperking van grondrechten geldt vanaf 1 januari 2020 ook voor hen. Verder blijven zij op basis van arbeidsovereenkomsten en een cao werken, daarin verandert de Wnra niets.

Uitzonderingen

Enkele groepen ambtenaren worden, om verschillende redenen, uitgesloten van de nieuwe wet. Wie dat zijn en om welke reden zij uitgezonderd worden, leest u op de pagina Uitzonderingen.

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers in het onderwijs?

Voor werkgevers en werknemers in het bijzonder onderwijs heeft de Wnra geen gevolgen. Voor het openbaar onderwijs is er wel iets veranderd. De ambtelijke aanstellingen die medewerkers daar hadden, zijn gewijzigd in private arbeidsovereenkomsten. Net als in het bijzonder onderwijs, is het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De rechtspositie van medewerkers in het bijzonder en openbaar onderwijs is daarmee gelijk gesteld. In een aparte wet in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs is geregeld dat openbare scholen en instellingen geen overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 worden. Deze wet is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO ook geen overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017. De Eerste Kamer heeft de wet op 24 september 2019 aangenomen en de wet is op 7 november 2019 in het Staatsblad gepubliceerd.

Bent u werkgever in het openbaar onderwijs?

U vindt meer informatie op de pagina Verandering rechtspositie medewerkers in het openbaar onderwijs op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Op de websites van de werkgeversorganisaties vindt u de juiste en actuele informatie over de gevolgen van de Wnra in de desbetreffende sector. Op de pagina Contact vindt u links naar de verschillende sectororganisaties.