Nieuwe overheidswerkgevers

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komen er nieuwe overheidswerkgevers bij. De veranderingen voor nieuwe overheidswerkgevers zullen minder ingrijpend zijn dan voor huidige werkgevers bij de overheid. Wat verandert er voor u als nieuwe overheidswerkgever?

Door de nieuwe omschrijving van het begrip ‘overheidswerkgever’ in de Ambtenarenwet 2017, komen er (groepen) ambtenaren bij. Ook vallen er groepen ambtenaren juist niet onder de Wnra. Bekijk of de Wnra voor u gaat gelden op de pagina Wie valt er onder de Wnra?

Er komen nieuwe ambtenaren bij

Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de nieuwe Ambtenarenwet ook van toepassing op werknemers die voorheen op basis van een arbeidsovereenkomst werkten bij een organisatie die in de nieuwe Ambtenarenwet wordt gedefinieerd als een ‘overheidswerkgever’. Voor deze groep nieuwe ambtenaren zullen de veranderingen minder ingrijpend zijn dan de veranderingen voor de ambtenaren die nu nog een eenzijdige aanstelling hebben.

Nieuwe overheidswerkgevers zijn bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), de Stichting Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Cultuurfondsen, de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds.

Uw medewerkers zijn nu nog geen ambtenaren, maar straks wel?

De medewerkers die ambtenaar worden omdat hun organisatie ‘overheidswerkgever’ wordt, vielen al onder het private arbeidsrecht. Zij hadden bijvoorbeeld al een arbeidsovereenkomst. Een aantal dingen verandert wel:

  • de medewerkers behouden een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar zij krijgen de ‘status’ van ambtenaar;
  • de regels die volgen uit de nieuwe Ambtenarenwet over onder andere de ambtseed/-belofte, allerlei integriteitsvoorschriften, geheimhouding, beperkingen in het openbaren van gedachten en gevoelens en het recht van vergadering en betoging worden van toepassing;
  • de nieuwe ambtenaren zullen dus een ambtseed of -belofte moeten afleggen;
  • als er afwijkende voorschriften zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestaande arbeidsovereenkomsten en cao’s, zullen deze zo nodig moeten worden aangepast aan de Ambtenarenwet 2017.

Wat moet u doen als nieuwe overheidswerkgever?

  • Als overheidswerkgever moet u inventariseren wat de overgang naar de nieuwe Ambtenarenwet voor uw eigen organisatie betekent.
  • U moet ervoor zorgen dat alle huidige medewerkers de eed of belofte afleggen en dat ook de nieuwe medewerkers bij indiensttreding de eed of belofte afleggen.
  • U moet inventariseren of er afwijkende voorschriften zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestaande arbeidsovereenkomsten en cao’s, en die (waar nodig) aanpassen aan de Ambtenarenwet 2017.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het ministerie waar u onder valt. Zie ook de pagina Contact of praktische informatie en tips op de pagina Aan de Slag.

Vraag en antwoord

Lees ook de vragen en antwoorden speciaal voor nieuwe overheidswerkgevers.