Huidige vertrekposities werkgeversorganisaties overheid en onderwijs

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) geldt niet voor elke werkgeversorganisatie op dezelfde manier. Wat is de huidige vertrekpositie van uw werkgeversorganisatie? Op deze pagina vindt u een kort overzicht.

Huidige situatie Wel of geen normalisering?
Mbo, hbo Sector valt volledig onder het arbeidsrecht Geen normalisering
Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten, universitair medisch centra, onderzoeksinstellingen Sector valt voor een deel onder het arbeidsrecht, voor een deel onder het ambtenarenrecht  Normalisering van het deel dat nog onder het ambtenarenrecht valt (het openbaar onderwijs).
Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen Sector valt volledig onder het ambtenarenrecht Normalisering
Defensie, politie, rechtelijke macht Sector valt volledig onder het ambtenarenrecht Geen normalisering
O.a. diverse zbo's en overheidsstichtingen Nieuwe overheidswerkgevers Verplichtingen Ambtenarenwet 2017 worden van toepassing

Toelichting op de vertrekpunten

  • De sector valt al volledig onder het private arbeidsrecht en gaat niet onder de Ambtenarenwet 2017 vallen. Er is geen sprake van normalisering, en dus verandert de Wnra niets voor werknemers en werkgevers in deze sector. Dit is het geval voor het MBO en HBO.
  • De sector viel voorheen gedeeltelijk onder het private arbeidsrecht en gedeeltelijk onder het ambtenarenrecht. Dit is het geval voor het primair en voortgezet onderwijs, universiteiten, universitair-medische centra en onderzoeksinstellingen. Het openbaar onderwijs viel voorheen onder het ambtenarenrecht en het bijzonder onderwijs valt al onder het private arbeidsrecht. Voor het openbaar onderwijs gaat ook het private arbeidsrecht gelden.
  • De sector viel volledig onder het ambtenarenrecht. Er is dus sprake van normalisering. Dit is het geval voor Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
  • De sector viel in het vorige systeem onder het ambtenarenrecht en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Er is geen sprake van normalisering, maar van een uitzonderingssituatie. Dit geldt o.a. voor defensie, politie en rechterlijke macht. Welke sectoren worden er van de Wnra uitgezonderd?
  • Voor nieuwe overheidswerkgevers geldt het private arbeidsrecht al. Op hen worden de verplichtingen uit de Ambtenarenwet 2017 van toepassing.