Wordt met onbezoldigde ambtenaren ook een arbeidsovereenkomst gesloten?

Nee. Met ambtenaren die onbezoldigd zijn (dat wil zeggen: geen salaris ontvangen), kan geen arbeidsovereenkomst worden gesloten. Eén van de kernelementen van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is immers loon.

Een voorbeeld van onbezoldigde ambtenaren vormen de honoraire consulaire ambtenaren. Zij behoren tot het personeel van de buitenlandse dienst.

Wel is in de nieuwe wet geregeld dat ook ambtenaren die met een overheidswerkgever zijn overeengekomen dat zij onbezoldigd (zonder betaling) een functie vervullen, als ambtenaar in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet kunnen worden aangemerkt (artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017). Voorwaarde is dat die functie bij algemene maatregel van bestuur als zodanig is aangewezen. Met deze bepaling kunnen aan ambtenaren te stellen regels over bijvoorbeeld integriteit en belangenverstrengeling ook worden toegepast op onbezoldigde ambtenaren. De functie van honoraire consulaire ambtenaren wordt hiertoe aangewezen (in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017).