Bevoegdheden ten aanzien van griffiepersoneel

De inwerkingtreding van de Wnra kan een verschuiving van bevoegdheden tot gevolg hebben als hiervoor niets geregeld is. Dit is het geval wanneer het bestuursorgaan, dat voorheen ambtenaren aanstelde, een ander is dan degene die nu als vertegenwoordiger optreedt bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Dit speelt bij gemeenten en provincies.

Voorheen waren de gemeenteraad of provinciale staten als bestuursorgaan de werkgever van de griffier en van het personeel dat werkzaam is op de griffie van de gemeente of provincie. Het college van burgemeester en wethouders (bij gemeenten) of gedeputeerde staten (bij provincies) waren als bestuursorgaan de werkgever van het overige personeel van de gemeente of provincie. Vanaf 1 januari 2020 is echter de gemeente of de provincie als rechtspersoon de werkgever. De burgemeester (bij gemeenten) of commissaris van de Koning (bij provincies) is degene die namens de rechtspersoon een (arbeids)-overeenkomst mag aangaan.

Maatregelen tegen onbedoelde verschuiving van bevoegdheid

In het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra werden maatregelen genomen om te voorkomen dat bevoegdheden onbedoeld verschuiven. Dit gebeurt door ook aan de gemeenteraad en aan provinciale staten de bevoegdheid toe te kennen om besluiten te nemen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Die bevoegdheid beperkt zich tot het aangaan, wijzigen en beƫindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. Zie ook: de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet (paragraaf 4.2.3).

Let op: verschil in zeggenschap over griffie

Het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van deze voorbereidende besluiten zorgt ervoor dat de gemeenteraad (bij gemeenten) en provinciale staten (bij provincies) de zeggenschap hebben over de griffier en de ambtenaren van de griffie van de gemeente of provincie. Het college van burgemeester en wethouders (bij gemeenten) of gedeputeerde staten (bij provincies) hebben die zeggenschap niet. Dat was voorheen al zo en dat blijft zo. Na het besluit van de gemeenteraad of provinciale staten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een griffier of medewerker van de griffie, voert de burgemeester of de commissaris van de Koning het besluit uit. Die is immers bevoegd om een handtekening onder de arbeidsovereenkomst te zetten. Als dat wenselijk is, kan hij deze bevoegdheid doorverlenen aan een ander door het geven van een volmacht. Zie ook het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra (artikel 2.4, onderdeel M, voor de wijziging van de Gemeentewet en artikel 2.9, onderdeel M, voor de wijziging van de Provinciewet).