Medezeggenschap

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert niets aan de medezeggenschap van ambtenaren. Sinds 1995 geldt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook voor overheidsorganisaties. Die wet blijft van toepassing, ook nu de Wnra is ingevoerd.

Een overheidsorganisatie wordt als onderneming in de zin van de WOR aangemerkt. Dit kunt u terugvinden in artikel 1, eerste lid, onder c, van de WOR.

Medezeggenschap bij de overheid

De wetgever heeft er al in de jaren 90 van de vorige eeuw voor gekozen de medezeggenschap bij de overheid op dezelfde manier te regelen als voor alle andere werkgevers. De enige uitzondering hierop is als de bijzondere positie van de overheid als werkgever afwijking noodzakelijk maakte. Dat was een eerdere stap in het ‘normaliseringsproces’. Deze stap kun je terugvinden in het historisch overzicht van ontwikkelingen in de rechtspositie van ambtenaren.

Verschillen tussen de private en de publieke sector

Er zijn nog wel verschillen tussen de medezeggenschap in de private en de publieke sector. Dat blijft zo, ook nu de Wnra in werking is getreden. Lees verder op de pagina Medezeggenschap in de publieke en private sector voor meer informatie over de verschillen.