Ontslag

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het private ontslagrecht gaan gelden. Het ontslagrecht is onderdeel van het reguliere, private arbeidsrecht. Een werkgever kan onder het private arbeidsrecht een medewerker in de meeste gevallen niet tegen zijn wil ontslaan zonder tussenkomst van een externe instantie (UWV of kantonrechter).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het private ontslagrecht. De Wet werk en zekerheid heeft het private ontslagrecht per 1 juli 2015 in belangrijke mate gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in (onder andere) het Burgerlijk Wetboek. Ook toekomstige wijzigingen in het private ontslagrecht gelden voor ambtenaren die onder de normalisering vallen.

Voor het private ontslagrecht is een redelijke - in de wet geregelde - grond voor ontslag vereist. Het private ontslagstelsel kent net als het ambtenarenontslagrecht een semi-gesloten stelsel van ontslaggronden. Dat betekent dat de meeste ontslaggronden in de wet genoemd zijn, maar dat er ook een ‘restgrond’ is. Het Burgerlijk Wetboek (artikel 669, Boek 7) spreekt over ‘andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Kernelementen van het private ontslagrecht:

Er is sprake van een preventieve toets voorafgaand aan ontslag. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever toestemming voor opzegging aan het UWV vragen. In alle andere gevallen moet de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als het UWV geen toestemming verleent, kan de werkgever naar de kantonrechter.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.

Op de pagina ontslagrecht leest u meer over de inhoud van de wet.