Algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen (avv)

Met een algemeen verbindendverklaring (avv) kunnen cao-bepalingen verplicht worden gemaakt voor partijen die de cao niet zelf hebben afgesloten.

De cao in de Wet avv

De Wet avv regelt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) cao-bepalingen algemeen verbindend kan verklaren. Dit gebeurt op verzoek van een of meer van de partijen die voor een sector of bedrijfstak een cao hebben af­gesloten. De algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de cao worden dan bindend voor alle werkgevers en werknemers werkzaam in de bedrijfstak in kwestie. Ook werkgevers die geen lid zijn van een werkgevers­organisatie die de cao heeft afgesloten (de ongebonden werkgevers), worden alsnog gebonden aan deze bepalingen. Dit geldt tot het moment waarop de avv eindigt.

Doel van de avv

Met een avv probeert de overheid concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Bovendien kan de avv leiden tot vermindering van regelgeving door de centrale overheid. De criteria waarop avv-verzoeken door het ministerie worden getoetst, staan in het Toetsingskader algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen (Toetsingskader avv).

Procedure en voorwaarden

Om cao-bepalingen algemeen verbindend verklaard te krijgen gelden een aantal voorwaarden en een procedure. Deze kunt u vinden op de website van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van SZW.

Dispensatie

Als de cao zelf geen bepaling bevat die werkgevers de mogelijkheid biedt om gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepassing van de cao aan te vragen bij de cao-partijen, dan kan een werkgever de minister van SZW hierom verzoeken. In de drie weken nadat een verzoek tot avv door cao-partijen is ingediend kan de werkgever een zogenaamd dispensatieverzoek indienen. De procedure hiervoor kunt u vinden op de website van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van SZW, waar u ook het daarvoor benodigde formulier kunt vinden.

Ingang avv en looptijd

De dag na publicatie van het besluit in de Staatscourant treedt de avv in werking, of op de datum die in het besluit genoemd wordt. De avv loopt uiterlijk tot de einddatum van de cao in kwestie, met een maximale looptijd van twee jaar. Voor fondsen geldt een maximale avv-looptijd van vijf jaar.

Een besluit tot avv heeft geen terugwerkende kracht. Wanneer een algemeen verbindend verklaarde cao tussentijds door de cao-partijen wordt beëindigd, moet daarvan door (één van de) partijen melding worden gedaan bij SZW. Daarna wordt het desbetreffende avv-besluit ingetrokken. Dit intrekkingsbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Wanneer de cao wordt gewijzigd, is een nieuwe avv-procedure voor de gewijzigde cao-bepaling(en) vereist.