Wetgeving

In de loop der jaren werden verschillen tussen de rechtspositie van werknemers in de markt en die van ambtenaren steeds kleiner. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de laatste stap in dit proces. Op deze pagina vindt u informatie over de totstandkoming van de Wnra en over het wetstraject dat nog volgt.  

Geschiedenis

De Wnra kent een lange voorgeschiedenis. Bekijk de ontwikkelingen in de rechtspositie in dit historisch overzicht. Dit overzicht start al in 1903 met de spoorwegstaking in de haven van Amsterdam en loopt door tot de aanvaarding van de Wnra in de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Kijk ook eens naar de themapagina over de Wnra op de Kennisbank.

Wilt u de officiële bekendmakingen bekijken? Op de pagina met het overzicht van belangrijke Kamerstukken en publicaties vindt u een lijst met belangrijke links. Hier vindt u ook andere documenten die voorafgaand aan het aanvaarden van de wet en daarna naar de Eerste en Tweede Kamer zijn gestuurd. 

Invoerings- en aanpassingswetgeving

De invoering van de Wnra is een unieke operatie: een systeemwijziging, van publiek- naar privaatrecht. De Wnra legt de fundamenten en regelt de basis. Het is aan de regering om het een en ander nader te regelen in aanpassings- en invoeringswetgeving. De Wnra is op 1januari 2020 in werking getreden. De bestaande wet- en regelgeving is in overeenstemming gebracht met de Wnra. Voor het aanpassen van wetten waren het ministerie van BZK en een interdepartementale werkgroep grotendeels verantwoordelijk. Het gaat om zo’n 90 wetten. Daarnaast moesten veel lagere regelingen worden aangepast. 

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  • op 22 juni 2018 ging de ministerraad akkoord, waarna de wetsvoorstellen aanhangig gemaakt zijn bij de Afdeling advisering van de Raad van State;
  • november 2018: wetsvoorstellen voor de aanpassingswetgeving Wnra ingediend bij de Tweede Kamer;
  • 28 maart 2019: aanvaarding wetsvoorstel Aanpassingswet Wnra door de Tweede Kamer en wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer;
  • 17 april 2019: de Aanpassingswet Wnra is door de Koning bekrachtigd en wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd;
  • 23 april 2019: de Eerste Kamer stemde in met het 2/3-wetsvoorstel (betreffende leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden);
  • 16 mei: publicaties in het Staatsblad (nr. 173 en nr. 177).
  • inwerkingtreding per 1 januari 2020.

Hier vindt u het volledige wetstraject.

Meer informatie

In de kamerbrief van de Minister van BZK van 20 januari 2017 staat uitgewerkt hoe het tijdpad van de implementatie eruit ziet. Die vindt u in het overzicht van belangrijke Kamerstukken.